01.06.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOTÁCIU V CELKOVEJ VÝŠKE 1,2 MIL EUR NA KONTROLU ÚŽITKOVOSTI, TESTOVANIE A ODHAD PLEMENNEJ HODNOTY.

Bratislava, 1. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci – dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty. Termín na posielanie žiadostí je od 1. júna 2023 do 5. júna 2023. Alokácia na túto dotáciu je 1 200 000 EUR.

Žiadosť je možné predložiť prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v systéme ITMS2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení.

Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá:

-         elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom,

alebo

-          poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:


Pôdohospodárska platobná agentúra 
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci 
Odbor štátnej pomoci
Hraničná 12 
815 26 Bratislava


Žiadosti podané po termíne 5.6.2023 nebudú platobnou agentúrou akceptované a rovnako nebude možné v systéme ITMS2014+ podať žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat.

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci a usmernenia pri podávaní žiadosti môžu žiadatelia získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave na statnapomoc@apa.sk .

Aktuálna schéma je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky https://www.mpsr.sk//index.php?navID=347&id=9102 .

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ