17.02.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOPLNKOVÚ PLATBU NA DOBYTČIE JEDNOTKY – PRÁVNICKÉ OSOBY TO MUSIA UROBIŤ ELEKTRONICKY.

Bratislava, 17. februára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnešného dňa prijíma žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2023.

Termín predkladania žiadostí je od 17. februára 2023 do 28. februára 2023. Žiadosti podané po tomto termíne, nebude PPA akceptovať.

Všetky právnické osoby musia žiadosti predkladať iba elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, pričom formuláre musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.  V prípade fyzických osôb a samostatne hospodáriacich roľníkov platí, že môžu, okrem elektronického spôsobu podávania žiadosti, využiť aj podanie v listinnej podobe. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Chceme eliminovať papierovú dokumentáciu, preto sme v tejto výzve nastavili systém pre výhradne elektronické podávanie žiadostí právnickými osobami. Zrýchli to schvaľovací proces a opäť nás to posúva v transparentnosti.“
Žiadateľom, ktorí si podali žiadosť v roku 2022 pošle PPA do emailových schránok predgenerované údaje vo formáte „XML“ a „PDF“, ktoré môžu priamo použiť resp. upraviť podľa potreby a aktuálneho stavu. PPA tak robí v snahe uľahčiť žiadateľom zaslanie žiadostí na rok 2023. V prípade nových žiadateľov je dôležité, aby najskôr vyplnili registračný formulár s identifikačnými údajmi žiadateľa a až následne žiadosť.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ