25.04.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOTÁCIE NA ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH.

Bratislava, 24. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách. Termín na podávanie žiadostí o túto štátnu pomoc je od 25. apríla 2023 do 23. mája 2023. Žiadosti podané po vyššie uvedenom termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

Dotáciu sa vzťahuje na nasledovné výstavy:

 • Demeter
 • Chovateľský deň mäsových plemien, Medzianky
 • Chovateľský deň ošípaných, Nitra
 • Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň
 • Chovateľský deň v Skanzene, Vychylovka
 • Kôň 2023, Trenčín
 • Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra
 • Ovenálie, Celoslovenské ovčiarske slávnosti, Východná
 • Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica
 • Simmental Cup – Národný šampionát, Masarykov dvor
 • Stredoslovenská výstava koní, Podzámčok
 • Šampionát holsteinského plemena SR, Nitra
 • Výstava tradičných plemien koní – 100. výr. založenia Žrebčína Motešice 

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá prostredníctvom formulára žiadosti, ktorého súčasťou musia byť povinné prílohy. K dispozícii sú na www.apa.sk. Podané môžu byť poštou na adresu:


Pôdohospodárska platobná agentúra 
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci 
Odbor štátnej pomoci 
Hraničná 12 
815 26 Bratislava

alebo osobne do podateľne platobnej agentúry na adrese: Hraničná 12, 815 26 Bratislava, na prízemí č. dverí 27.

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave na statnapomoc@apa.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ