26.04.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOTÁCIE NA PLATBY POISTNÉHO V POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRVOVÝROBE.

Bratislava, 26. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Termín na podávanie žiadostí o túto štátnu pomoc je od 26. apríla 2023 do 26. júna 2023. Žiadosti podané po vyššie uvedenom termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované. Po termíne ukončenia výzvy nebude možné v systéme ITMS2014+ podať žiadosť o túto dotáciu.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 4 (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v ITMS2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení. 

Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá: 

-                 elektronicky, ak disponuje štatutárny orgán, oprávnený konať za spoločnosť platným kvalifikovaným elektronickým podpisom,

alebo

-                 poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra 
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci 
Odbor štátnej pomoci

Hraničná 12, 815 26 Bratislava 

Systém ITMS2014+ pri podávaní žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci žiadateľa upozorní, ak sa povinné prílohy vyžadujú doplniť v časti 6. Podmienky poskytnutia pomoci. Aktuálna schéma je zverejnená na webovom sídle MPRV SR www.mpsr.sk/schema-statnej-pomoci-na-platby-poistneho-v-polnohospodarskej-prvovyrobe-v-zneni-dodatku-c-3/161---14215/ .

Ak žiadateľ nie je evidovaný v Registri právnických osôb a teda nie je automaticky overený voči registru a podniká ako samostatne hospodáriaci roľník, musí povinne k žiadosti priložiť a doručiť PPA:

-         originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka,

-         potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní,

-         kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla, v prípade ak identifikačné číslo nie je uvedené na osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka alebo potvrdení obecného úradu, že osvedčenie trvá.                       

Žiadatelia, ktorí v čase podania žiadosti nebudú mať uzatvorené poistné zmluvy, musia ich po ich uzatvorení vložiť do podanej žiadosti v systéme ITMS2014+. Bez vloženého potvrdenia o úhrade nebude môcť PPA žiadateľovi poskytnúť dotáciu. 

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave na poistne@apa.sk .

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ