12.05.2023

PPA PRIPOMÍNA ŽIADATEĽOM POMOCI POTRAVINÁROM, ŽE FINANČNÉ ZÚČTOVANIE MUSIA STIHNÚŤ DO 15. MÁJA 2023

Bratislava, 12. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijíma zúčtovanie od žiadateľov z Výzvy na poskytnutie štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Tí majú, v zmysle Schémy štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (SA.104395 (2022/N) a zmluvy o poskytnutí dotácie, povinnosť urobiť finančné zúčtovanie dotácie do 15. mája 2023.


Výzva bola otvorená od 22.11.2022 do 30.11.2022. V rámci výzvy bolo predložených 311 žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci. Finančné prostriedky boli vyplatené 302 žiadateľom vo výške 9 855 201,61 EUR.

Administrácia opatrenia pre vyplatenie finančných prostriedkov do 31.12.2022 bola uzavretá 10.12.2022 a po tomto termíne boli žiadateľom zaslané zmluvy na podpis štatutárnym zástupcom a postupne v termíne do 20.12.2022 aj vyplatené.

Keďže žiadatelia v tom čase nedisponovali faktúrami za mesiace november a december 2022, resp. ročnými vyúčtovacími faktúrami, zasielali kvalifikovaný odhad. Pri opätovnej administrácii boli vyzvaní na doloženie faktúr a kvalifikované odhady boli upravené na skutočnú spotrebu. Rozdiel medzi kvalifikovaným odhadom a skutočnou spotrebou je neprávom vyplatená časť dotácie, ktorú musí žiadateľ v rámci finančného zúčtovania vrátiť PPA.

PPA nepožaduje od žiadateľov vrátenie oprávnenej časti, ale iba alikvotnú časť za neoprávnene poskytnutú dotáciu. To znamená za navýšené kvalifikované odhady, nesprávne určené jednotkové ceny komodity, nesprávne určené spotreby, dodanie/nedodanie analytickej evidencie preukazujúcej v danej prevádzke výrobu a/alebo spracovanie potravín.

Žiadatelia boli informovaní, že kvalifikované odhady sa budú následne prepočítavať so skutočnými spotrebami. Pôjde maximálne o 4% z vyplatenej sumy a dotkne sa to 149 subjektov.  V schéme je zároveň jasne definované, že výzva bola určená na výrobu a/alebo spracovanie potravín, nie na reštauračné služby, prvovýrobu, podnikové predajne a podobne. Ak teda niekto v žiadosti žiadal pomoc na takéto činnosti, nemohli mu byť uznané ako oprávnené.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ