26.08.2022

PPA UŽ POSIELA ROZHODNUTIA K ŽIADOSTIAM O VÝNIMOČNÚ POMOC PRE POĽNOHOSPODÁROV

Bratislava 26. august 2022: Na základe delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/467 Slovensko pristupuje k vyplateniu výnimočnej pomoci poľnohospodárom, ktorá má slúžiť na čiastočné zníženie ich strát a pokrytie nákladov na produkciu v tomto sektore. Celková alokovaná suma pomoci sa skladá:
  • zo zdrojov EÚ v výške 5 239 169 EUR,
  •  ku ktorej SR prideľuje dodatočnú pomoc zo štátneho rozpočtu vo výške do 200 %, t.j. do výšky 10 478 338 EUR
PPA vyhlásila výzvu 30. júna 2022 a žiadateľom vyšla v ústrety predĺžením termínu na podávanie žiadostí do 20. júla 2022. 
Agentúra v tomto termíne prijala spolu 1606 žiadostí a následne začali administratívne kontroly plnenia podmienok. K dnešnému dňu je zatiaľ vydaných 984 rozhodnutí o schválení pomoci v celkovej sume takmer 13 330 000 EUR a tieto rozhodnutia už boli odoslané žiadateľom.
Výnimočná pomoc bude vyplatená do 30. septembra 2022.
PPA momentálne posudzuje sporné žiadosti, pri ktorých sa obracia na žiadateľov s výzvou o predloženie chýbajúcich dokumentov. Poľnohospodárom odporúčame sledovať v týchto dňoch svoju elektronickú schránku na www.slovensko.sk, prostredníctvom ktorej PPA so žiadateľmi komunikuje a do ktorej je povinná aj zasielať predmetné rozhodnutia, aby si svoje povinnosti stihli splniť a mohol im byť priznaný finančný príspevok z výnimočnej pomoci.
Slovenskí poľnohospodári majú možnosť získať výnimočnú pomoc na zmiernenie dopadov po zvýšení nákladov na produkciu, ktoré sú spôsobené najmä neúmerne rastúcimi cenami hnojív, krmív, palív a energií. Výnimočná pomoc je určená na prispôsobenie sa pre výrobcov vo
vybraných poľnohospodárskych sektoroch je určená pre žiadateľa, ktorý je podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe na území SR, a ktorý:
•     je chovateľom dojníc, ošípaných alebo bahníc;
•     má v CEHZ k 30. aprílu 2022 evidovaný počet hospodárskych zvierat;
•     v rámci svojho podniku prevádzkuje najmenej jeden chov druhu alebo kategórie hospodárskych zvierat;
•     v hospodárskom roku, ktorý sa skončil v kalendárnom roku 2021:
•     použil hospodárske hnojivo alebo jeho časť vyprodukované v rámci svojho podniku a poskytol údaje o použití ÚKSÚP do 15.2.2022;
•     vyprodukoval hospodárske hnojivo v rámci svojho podniku a poskytol údaje o produkcii ÚKSÚP do 15.2.2022;
•     prevádzkoval skladovacie kapacity hospodárskych hnojív a poskytol údaje o ich objeme ÚKSÚP do 15.2.2022;
•     nie je v likvidácii;
•     nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ.
 
Všetky informácie majú žiadatelia k dispozícii na www.apa.sk .

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ