30.12.2021

PPA V ROKU 2021

Personálna agenda
K dnešnému dňu má Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) 639 aktívnych zamestnancov (ďalších 61 je na materskej, má služobné alebo rodičovské voľno, príp. z iného dôvodu je neaktívnych). Od 1.júla 2021 je generálnym riaditeľom platobnej agentúry Jozef Kiss: „Ako krízový manažér som neprišiel s autobusom nových ľudí, urobil som si vlastný prieskum a do funkcií som vytiahol aj kolegov zvnútra agentúry. S mnohými som sa musel aj rozlúčiť, nevedel som si predstaviť našu spoluprácu.  Postupne som do neistého prostredia agentúry bez trvalej akreditácie vtiahol ľudí na projektovú podporu, kontrolu na mieste, našiel som šéfa platobného úseku, zintenzívnil som komunikáciu smerom k zamestnancom, ale aj verejnosti. A stále som spoznával ľudí, ktorí v PPA už pracovali. Bolo na mne ako na manažérovi, aby som ich presvedčil a motivoval. Nebolo to jednoduché, ale bolo to vzájomné. Verím, že sa nám podarilo naštartovať PPA a že sme na dobrej ceste, aby sme sa stali modernou, dynamickou a dôveryhodnou inštitúciou.“
PPA od nástupu generálneho riaditeľa (GR) Kissa prešla 2 organizačnými zmenami a dnes sú jej kľúčové a strategické funkcie obsadené. Pri 2.organizačnej zmene (k 1.12.2021) bola vytvorená aj nová Sekcia riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti.
Trvalá akreditácia PPA
Akreditácia bola PPA pozastavená 15.10.2020 vtedajším ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským. Pravidelne počas 12 mesiacov od tohto dátumu PPA prijímala opatrenia, ktoré odpočtovala na mesačnej báze príslušnému orgánu, teda MPRV SR, ktorý každé 2 mesiace posielal správu o pokroku Európskej komisii (EK). K 15.7.2021 (so stavom k 30.6.2021) odpočtovalo Slovensko do Bruselu 44 splnených opatrení zo 77, čo je 57%. Po príchode nového GR Jozefa Kissa (júl 2021, do funkcie ho menoval nový minister Samuel Vlčan) mala PPA 3 mesiace na to, aby  implementovala splnené kritériá a splnila aj zvyšných 43%. Podarilo sa a PPA 15.10.2021 získala trvalú akreditáciu späť. PPA vďaka trvalej akreditácii mohla vypísať už v decembri očakávanú výzvu pre projektové podpory a bez obmedzení vyplácať priame podpory, štátnu pomoc, trhovo orientované výdavky a projektové podpory v oblasti projektu LEADER – fungovanie a animácie MAS.
Hĺbkový audit z Bruselu
Na prelome septembra a októbra (27.9.-1.10.2021) sa PPA podrobila hĺbkovému auditu EK, ktorý sa týkal akreditačných kritérií PPA, kde bola platobná agentúra maximálne súčinná a počas auditu neboli vznesené žiadne zásadné námietky voči prijatým nápravným opatreniam a ich implementácii. Momentálne PPA čaká na zápisnicu z tohto auditu.
V roku 2021 PPA pripravila odpovede a podpornú dokumentáciu k 15 externým auditom, pričom za posledný polrok platobná agentúra v súčinnosti s príslušným orgánom (MPRV SR) a certifikačným orgánom (PwC) absolvovala 3 kľúčové bilaterálne stretnutia a 2 niekoľkodňové audity za prítomnosti audítorov z EK.
Dva posledné audity (30.11. a 9.12.2021) si vyžadovali opätovnú kontrolu spolu 1 204 projektov. Kontroly sa podarilo zamestnancom PPA urobiť, nad rámec bežnej agendy, v priebehu mesiacov september - november bez ohľadu na sviatky a víkendy za použitia nových metodík implementovaných do procesov agentúry počas akreditačného procesu.
Agenda MAS
Za rok 2021 v rámci implementácie LEADER vydala PPA 1 018 rozhodnutí, z toho 528 v 2.polroku. V tomto roku k tejto agende cez implementáciu LEADER PPA zverejnila 251 zmlúv, z toho v 2.polroku ich bolo 227. Celkovo je podpísaných 427 zmlúv.
Kontroly na mieste

Ani v tejto oblasti PPA v roku 2021 nezaostáva za predchádzajúcimi obdobiami. Kontroly na mieste (KNM) PPA vykonáva z dôvodu overovania podmienok oprávnenosti na poskytnutie platby v rámci priamych podpôr, projektových podpôr a opatrení organizácie trhu. V prílohe TS sú grafy zobrazujúce porovnanie celkového počtu kontrol vykonaných v roku 2020 a aktuálneho počtu kontrol v roku 2021. Analytici PPA vyhodnotili ako pozitívny najmä trend poklesu kontrol týkajúcich sa viacnásobných deklarácii alebo tzv. prekryvov.

Kontroly na mieste (KNM)  v PPA zabezpečuje celkovo 144 zamestnancov Sekcie kontroly na mieste pôsobiacich na ústredí PPA v Bratislave a tiež na regionálnych pracoviskách na celom území Slovenska. 30 ďalších zamestnancov Sekcie kontroly na mieste spravuje register poľnohospodárskych pozemkov LPIS, IS GSAA, vyhodnocuje kontroly metódou diaľkového prieskumu Zeme a spracováva merania z KNM v prostredí geografických informačných systémov. 

Súčinnosť s OČTK
PPA intenzívne spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, Generálnou prokuratúrou SR a Európskou prokuratúrou (EPPO) a zároveň sama iniciatívne podáva podnety v prípade podozrenia z podvodu. Marek Řezáč, riaditeľ Sekcie vnútornej a finančnej kontroly PPA: „Za rok 2021 evidujeme 36 podnetov podaných na Generálnu prokuratúru SR a Európsku prokuratúru, pričom ide celkovo o 59 právnických alebo fyzických osôb. Z vlastných zistení sme odstúpili na OČTK 22 podnetov a ďalších 14 z podnetov fyzických a právnických osôb.“ Okrem vlastnej iniciatívy bola PPA požiadaná zo strany OČTK v 266 prípadoch o súčinnosť v rôznych spisových značkách a v rámci súčinnosti sme zabezpečovali podklady a informácie v 467 dožiadaniach.
Výsledkom je 36 začatých trestných stíhaní (§ 199 Trestného poriadku), 18 začatých trestných stíhaní spolu so vznesením obvinenia (§ 199 + § 206 Trestného poriadku) a 12 vznesení obvinenia (§ 206 Trestného poriadku).
PPA má jasne zadefinované rizikové scenáre, schémy a indikátory podvodného správania a rozširuje platformu už zavedenej elektronizácie procesov. Táto platforma zabezpečí efektívne a objektívne posudzovanie podmienok a kritérií prijatej dokumentácie pri žiadostiach. Elektronizácia verejného obstarávania, elektronické podávanie žiadostí, automatizácia vyhodnocovania žiadostí rovnako prispejú k väčšej transparentnosti procesu spracovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a žiadostí o platbu.
Na boj proti korupcii sú určené aj emailové adresy, na ktorých môže verejnosť nahlasovať korupciu alebo protispoločenské správanie: korupcia@apa.sk a protispolocenska.cinnost@apa.sk .
Platby z PPA
V roku 2021 bolo spolu zrealizovaných (napriek pozastaveným projektovým platbám) 86 443 platieb v objeme 629 351 686,60 EUR. Z toho v 1.polroku to bolo necelých 13 600 platieb v sume necelých 171 mil. EUR. Len v decembri 2021 bolo vyplatených  spolu z celkového množstva až 62 838 platieb, čo predstavuje sumu 400 926 540,80 EUR. Hovoríme o platbách: priame podpory, štátna pomoc, trhovo orientované výdavky a projektové podpory z podopatrenia 19.4 (Chod a animácie MAS).
Nové výzvy
Vďaka udeleniu trvalej akreditácie pre PPA mohla byť v decembri vyhlásená Výzva č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Na výzvu je vyčlenených 170 mil. EUR a PPA ju zverejnila 16.12.2021. Viac informácií o výzve a jej zameraní nájdete na www.apa.sk.

PPA postupuje rýchlym tempom v zavádzaní digitalizácie a elektronizácie do jednotlivých oblastí svojej činnosti. V tejto súvislosti dochádza k zmenám aj v procese vyhodnocovania žiadostí o podpory, pomoc a dotácie. Cieľom týchto zmien je celý proces zjednodušiť pre žiadateľov, zrýchliť a nastaviť na maximálnu úroveň transparentnosti. Zjednodušenie by malo nastať hlavne v procese verejného obstarávania. Práve verejné obstarávanie bolo v minulosti najväčším rizikom a príležitosťou na podvody. Často boli v žiadostiach nadhodnocované zákazky alebo dokonca sa projekty, na ktoré dostal žiadateľ peniaze, nezrealizovali. Takéto prípady z minulosti sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania OČTK a do budúcna sa nebudú opakovať. Zabrániť tomu má aj implementácia cenníkov, ktoré jasne nastavia ceny strojov, stavieb a ďalších komodít a úplne vynechajú potrebu verejného obstarávania.

PPA dáva možnosť poľnohospodárom využiť systém JOSEPHINE už pri aktuálnej výzve č. 51 pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Žiadateľom je elektronický obstarávací systém JOSEPHINE k dispozícii zadarmo. Viac informácií o jeho použití spolu s manuálom nájdu žiadatelia rovnako na webovej stránke PPA www.apa.sk

Čo sa týka ďalších výziev, MPRV SR v spolupráci s PPA ich pripravuje na postupné vyhlásenie počas 1.polroku 2022:    
4.1 "Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov"
8.5 "Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov"
6.1 "Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov"
6.3 "Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov"
16.3 "Podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi"
19.4 "Chod MAS"
Žiadatelia sa môžu riadiť Indikatívnym harmonogramom výziev, ktorý zverejňuje MPRV SR na svojej webovej stránke.

 

 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ