04.04.2023

PPA VYCHÁDZA V ÚSTRETY ŽIADATEĽOM O PRIAME PODPORY – ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZOSTÁVA.

Bratislava, 4. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vychádza v ústrety žiadateľom o priame platby na obdobie 2023 - 2027 a bude kontrolovať iba formálnu stránku predkladania Súpisu, ako prílohy k žiadosti a nebude vykonávať vecnú kontrolu. Zákonná povinnosť v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov predkladať k žiadosti prílohu - Súpis prenajatých a vlastných pozemkov ale zostáva.

Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Ide o významnú zmenu vo výkone predkladania nájomných a užívacích vzťahov žiadateľov o priame podpory, ale najmä o zmenu v spôsobe výkonu kontroly zo strany agentúry. Vyhoveli sme tejto požiadavke zo strany žiadateľov aj vzhľadom na neuspokojivý, nezastabilizovaný a nevysporiadaný stav pozemkov na Slovensku. Prvýkrát uplatníme túto zmenu už pri žiadostiach o priame platby 2023“

V rámci programového obdobia SPP 2023 – 2027 je povinnosťou žiadateľa o priame podpory predkladať spolu so žiadosťou elektronickú evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov - Súpis. Nakoľko bude potrebné, aby žiadatelia predkladali dotknutú evidenciu v jednotnom formáte, v prípade žiadostí o priame platby 2023, budú mať žiadatelia možnosť predkladať túto evidenciu až do 31. júla 2023. Pôdohospodárska platobná agentúra pri všetkých žiadostiach o priame podpory administratívne skontroluje, či táto evidencia bola priložená k žiadosti do uvedeného termínu. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Údaje z tejto evidencie budú predmetom následných kontrol len v prípade tých žiadateľov, ktorých nahlásené plochy duplicitne deklarovali aj iní žiadatelia. Takže budeme preverovať iba tie časti nahlásených plôch, kde z predloženej evidencie bude vyplývať, že právny titul majú obaja žiadatelia“.

Pôdohospodárska platobná agentúra týmto rozhodnutím zjednodušuje podávanie žiadostí o priame podpory a zároveň bude mať uplatnenie tejto zmeny pozitívny vplyv aj na rýchlosť pri vydávaní rozhodnutí.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ