12.07.2022

PPA VYPLATILA V RÁMCI PRIAMYCH PLATIEB HISTORICKY NAJVYŠŠIU SUMU

Bratislava, 12. júla 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila v rámci priamych podpôr 566 742 476,01 EUR čo je 97,30% z celkového objemu 582 450 515,52 EUR. Oproti minulému roku ide o výrazne zlepšenie až o 84 000 104,26 EUR. K 30.6.2021 bolo vyplatených bolo 482 742 371,75 EUR. Suma 582 450 515,52 EUR predstavuje údaj, koľko má PPA vyplatiť na základe prijatých žiadostí o priame platby.

Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Keď to porovnám s minulým rokom, som rád, že sa nám podarilo spracovať a vyplatiť výrazne viac žiadostí o priame podpory. Postupne sa nám darí napĺňať ciele, ktoré sme si zadefinovali. Je to aj vďaka lepšie nastaveným procesom a výraznému posunu v elektronizácii resp. digitalizácii.“ 

Z fondu EPZF* vyplatila PPA k 30. júnu 2022 až 98,05% a z fondu EPFRV* 95,51%. To je výrazne viac ako v minulých rokoch (napr. v roku 2021 EPZF 96,01% a EPFRV 92,12%). Je to prvýkrát čo sa podarilo PPA markantne zvýšiť percento vyplatenej sumy v priamych podporách a zároveň výrazne skrátiť termín vyplatenia finančných prostriedkov žiadateľom. Jozef Kiss: „Pre mňa boli hneď od môjho nástupu do agentúry neakceptovateľné lehoty pri hodnotení žiadostí. Som úprimne rád, že zmeny, často veľmi náročné, prispeli k tomu, že som sľub dodržal a lehoty sa nám nielen pri priamych platbách, ale aj v ostatných činnostiach, darí výrazne skrátiť“.

*

EPZF (Európsky poľnohospodársky záručný fond)

EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka)

Schémy, v ktorých PPA vyplatila viac ako 95% prostriedkov:

 • Platba na pestovanie chmeľu- 100%
 • Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou- 100%
 • Platba na pestovanie cukrovej repy- 99,62%
 • Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny- 99,61%
 • Platba na chov bahníc, jariek a kôz- 99,50%
 • Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka- 99,39%
 • Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka 98,64
 • Platby v rámci sústavy NATURA 2000 na poľnohospodárskej pôde 98,62%
 • Platba na pestovanie rajčiakov- 98,54%
 • Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín- 98,50%
 • Platba na ohrozené druhy zvierat 98,37%
 • Jednotná platba na plochu- 97,95%
 • Redistributívna platba- 97,92%
 • Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie- 97,73%
 • Refundácia finančnej disciplíny- 97,39%
 • Platba pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami 96,79%
 • Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou- 96,53%
 • Platba pre mladých poľnohospodárov 96,45%
 • Platba na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie 96,00%
 • Zmeny v procesoch sa prejavujú v zjednodušení a tiež zefektívnení nastavení pre žiadateľov ako aj pre samotnú PP a výsledkom bude rovnocenné partnerstvo. Polročné ukazovatele sú dôkazom, že trend bol zvolený správne.                          

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ