27.10.2021

PPA VYPOČULA POĽNOHOSPODÁROV A ZNOVU OTVÁRA VÝZVU „ZELENÁ NAFTA 2021“

Bratislava, 27. október 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.62978 v znení dodatku č. 2.

 Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí si v termíne prvej výzvy (od 16. augusta 2021 do 17. septembra 2021) žiadosť nepodali. Vychádzame tak v ústrety požiadavke samotných poľnohospodárov, aby si mohli uplatniť štátnu pomoc, ak v prvom termíne podať žiadosť nestihli. V rámci prvej výzvy prijala PPA 2462 žiadostí v celkovej výške 26 067 324,51 EUR. Poľnohospodári majú takto šancu vyčerpať celú sumu 30 miliónov EUR, vyčlenenú na tento účel.

Druhá výzva je otvorená od 28.10.2021 do 5.11.2021. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované. Žiadatelia ju nájdu na https://www.apa.sk/zelena-nafta2019 .


Ide o výzvu na poskytnutie podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Konkrétne ide o uplatnenie dotácie vo výške časti spotrebnej dane z minerálnych olejov, vyčíslenej na základe štandardizovanej spotreby pohonných hmôt na 1 ha konkrétnej poľnohospodárskej plodiny a 

1 ks hospodárskych zvierat, u hydiny na 1 000 ks.

 Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2021) (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v systéme ITMS2014+ dostupný na webovom odkaze https://www.itms2014.sk/ po prihlásení.

Podávanie žiadostí prostredníctvom formulára je plne elektronické vrátane povinných príloh. V prípade podávania žiadosti elektronicky musí žiadateľ disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Súčasťou zverejnenej výzvy je aj usmernenie na podanie žiadosti vo forme prezentácie, ktoré žiadateľa prevedie jednotlivými krokmi žiadosti.

Ak žiadateľ nemá kvalifikovaný elektronický podpis, podáva žiadosť poštou s overenými podpismi na žiadosti, doručí ju na adresu: 

    Pôdohospodárska platobná agentúra

    Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

    Odbor štátnej pomoci

    Hraničná 12

    815 26 Bratislava

 Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadostí.

 Aktuálna schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 2, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA. 62978 je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: http://www.mpsr.sk/sk//index.php?navID=347&id=13887

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave na zriadenej emailovej schránke zelenanafta2019+@apa.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ