12.04.2017

PPA začala rozposielať rozhodnutia v opatrení pre mladých farmárov

  • PPA ukončila vyhodnocovanie viac ako 2 000 projektov
  • 500 žiadateľov získa celkovo 25 miliónov eur
  • Rozhodnutia i zmluvy rozposiela PPA žiadateľom výhradne poštou

„Z 2 029 žiadostí, ktoré agentúra obdržala do marca roku 2016 uspokojíme 500 žiadateľov sumou v celkovej výške 25 miliónov eur. Podľa pravidiel budeme najprv informovať žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP, tých bolo cca. 275. Následne dostanú rozhodnutia žiadatelia so schválenými projektmi a potom neschválenými projektmi, ktoré nesplnili podmienky zaradenia do výberu - kritériá a podmienky oprávnenosti uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP a nakoniec budeme rozposielať rozhodnutia o neschválení z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov,“ vysvetlil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Rozhodnutia i zmluvy PPA zasiela výhradne poštou, žiadatelia tak nemusia navštevovať regionálne pracoviská agentúry. Rozhodnutia o neschválení z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov budú zasielané až po podpise zmlúv schválených projektov.

Pri opatrení pre mladých farmárov s označením 6.1 Programu rozvoja vidieka bude dôležité, aby hodnoty štandardného výstupu zo strany mladých farmárov boli striktne dodržané a nadobudnuté financie sa neminuli účinkom. PPA bude preto pozorne kontrolovať dodržiavanie nastavených podnikateľských plánov, bude vykonávať kontroly na mieste a v prípade porušenia zmluvných podmienok bude prostriedky žiadať späť.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zároveň komunikuje s Európskou komisiou vo veci navýšenia prostriedkov na podporu mladých farmárov cez Program rozvoja vidieka. „Priemerný vek poľnohospodára bol  v roku 1990 na Slovensku 40 rokov. Dnes je to už takmer 50 rokov. Štát musí hľadať spôsoby ako podporiť mladých ľudí, ktorí majú záujem o poľnohospodárstvo,“ povedala ministerka Gabriela Matečná. V hre je tak ďalších 23 miliónov eur, ktoré by chcelo ministerstvo využiť práve na opatrenia podporujúce mladých farmárov.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev