04.04.2022

PPA ZAČÍNA POSTUPNE POSIELAŤ POZASTAVENÉ PLATBY

Bratislava 4. apríl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začína posielať žiadateľom projektových podpôr platby, ktoré boli v júni 2021 pozastavené pre podozrenia z podvodov a bola na ne uvalená paušálna korekcia vo výše 25 %, čiže v prípade platieb by štvrtinu musel pokryť štátny rozpočet. Skutočnosť, že PPA tieto platby nevyplácala, vníma EK ako pozitívne rozhodnutie, ktoré chráni európske peniaze.

PPA môže začať vyplácať platby poľnohospodárom vďaka úspešnému získaniu trvalej akreditácie 15. októbra 2021, ktorá bola potvrdením dobre nastavených opatrení a vnútorných procesov s cieľom zabrániť podvodom a zneužívaniu finančných zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR. Aby mohla PPA začať vyplácať pozastavené platby, prijala nevyhnutné opatrenia. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Pri plnení tejto úlohy veľmi citlivo vnímame zložitú situáciu v agrorezorte a chápeme potrebu riešiť ju urgentne. Pristupujeme k nej zodpovedne a verím, že platby dostanú žiadatelia čo najskôr v súlade s harmonogramom“.

Platby bude PPA posielať POSTUPNE. Celkovo ide o 677 pozastavených žiadostí.

PPA je pripravená vyvinúť maximálne úsilie, aby už v priebehu prvých 90 dní vyplatila všetky ŽoP, ktoré spĺňajú podmienky. Rýchlosť vyplácania platieb ale nebude na úkor dôsledného preverenia každej žiadosti podľa kritérií, nastavených pravidiel a postupov. To znamená, že pokiaľ sa kontrolou preukáže nesplnenie podmienok, nebude žiadosť schválená.

POSTUPNÉ vyplácanie bude realizované podľa nasledovného harmonogramu:

  1. ŽoP po lehote splatnosti
  2. ŽoP vyplácané v rámci podopatrení pre MAS cez program LEADER
  3. ŽoP podľa termínu ich doručenia PPA

II. kvartál 2022

Od apríla do konca mája bude PPA vyplácať viac ako 438 Žiadostí o platbu (ŽoP) v hodnote viac ako 43 770 000 EUR. Týka sa to nasledujúcich podopatrení 6.1, 6.3, 8.1, 21.1, 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5, 8.3, 8.6, 16.4.

II. kvartál a začiatok III. kvartálu 2022

PPA začne vyplácať 162 ŽoP vo výške ďalších viac ako 33 890 000 EUR. V súvislosti s týmito žiadosťami je potrebné vykonať ďalšie procesné úkony nad rámec predchádzajúcej skupiny, tak aby bola verifikovaná ich 100 % oprávnenosť.

V horizonte 4 mesiacov tak PPAv rámci týchto dvoch typov žiadostí vyplatí 600 ŽoP v hodnote viac ako 77 660 000  EUR. 

II. kvartál 2022 - MAS

PPA taktiež začína s vyplácaním ŽoP v rámci podopatrenia 19.2 pre Miestne akčné skupiny (MAS) prostredníctvom programu LEADER.  Agentúra vyplatí viac ako 77 ŽoP v hodnote vyše 1 940 000 EUR.

PPA zároveň pokračuje v plynulom vyplácaní ŽoP v rámci podopatrenia 19.4, ide o 26 ŽoP za viac ako 235 000 EUR (tieto neboli pozastavené).

Celkovo bude PPA v priebehu štyroch mesiacov (apríl – júl) vyplácať 703 ŽoP

v hodnote 79 835 000 EUR.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ