24.03.2023

PPA ZASLALA ŽIADATEĽOM O PRIAME PLATBY ZA ROK 2022 UŽ VIAC AKO 85% ROZHODNUTÍ.

Bratislava, 24. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) finišuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022. Viac ako 85% rozhodnutí už zaslala žiadateľom, ktorí peniaze následne dostávajú na účty. 400 miliónov EUR z celkovej sumy 554 miliónov EUR majú už poľnohospodári na svojich účtoch.

Za kampaň 2022 prijala PPA 17 884 jednotných žiadostí na plochu (SAPS) pričom viac ako 15 200 rozhodnutí už vydala. Po ukončení potrebných kontrol, agentúra bezodkladne pristúpi k vydaniu rozhodnutí aj vo zvyšku žiadostí.

Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Mieru kontrol stanovuje európska legislatíva na základe rozsahu chybovosti žiadateľov v predošlom roku. Výnimkou boli roky pandémie COVID. Pre nás to znamená, že vo vzťahu k roku 2022 musíme povinne skontrolovať plochu o výmere viac ako 240 000 hektárov. Je v záujme žiadateľov, znížiť chybovosť vo svojich žiadostiach, aby v budúcich rokoch mohla byť vzorka kontrolovaných plôch výrazne nižšia a poctiví farmári tak nemuseli doplácať na tých neporiadnych“. Výsledkom preverenia týchto plôch je sumár najčastejších chýb, ktoré robia žiadatelia.

  • Plochy, ktoré sú predmetom KNM javia známky zaburinenia, neodstránené nálety,
  • plochy nie sú obhospodárené (čiastočne alebo aj na celej výmere),
  • žiadatelia nepoznajú výmeru obhospodarovanej pôdy oprávnenej na platbu,
  • žiadatelia nemajú v teréne vytýčené hranice svojich pozemkov,
  • žiadatelia nedodržiavajú retenčné obdobie (držbu) hospodárskych zvierat na zvieracích podporných schémach a na zaťaženie poľnohospodárskej pôdy DJ,
  • žiadatelia neplnia lehoty na doručenie dokumentov, hlásenia zmien do registrov,
  • žiadatelia nereagujú na výzvy vôbec, alebo po termíne,
  • žiadatelia nepredkladajú doklady, ktoré sa od nich žiadajú (kniha honov, evidencia prenajatých pozemkov a vlastníckych vzťahov). 

Pôdohospodárska platobná agentúra preto vyzýva žiadateľov, aby dôslednejšie dbali na dodržiavanie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia na svojich žiadostiach, aby problémy s užívacími vzťahmi neriešili podaním žiadosti, ale tieto riešili zákonnými postupmi ešte pred podávaním žiadostí.

Zníženie chybovosti v žiadostiach zabráni neúmernému navyšovaniu miery kontrol, zároveň zefektívni administráciu žiadostí a zrýchli samotné vyplatenie finančných prostriedkov a zabráni blokovaniu tých farmárov, ktorí svoje žiadosti vyplnili správne.

PPA má zo zákona na vydanie rozhodnutia 13 mesiacov od podania žiadosti, pričom december roku, v ktorom bola podaná žiadosť, nie je konečným, ale iba prvotným termínom na vyplatenie priamych podpôr. Európska legislatíva ukladá platobným agentúram členských štátov povinnosť vyplatiť 95% finančných prostriedkov danej kampane do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. PPA túto povinnosť aktuálne plní s výrazným predstihom.

Na týchto fotografiách sú znázornené plochy, ktoré žiadatelia uviedli vo svojich žiadostiach na vyplatenie priamych podpôr a kontrola preukázala, že žiadali peniaze na neoprávnené plochy.