15.08.2022

PPA ZVEREJNILA VÝZVU 60/PRV/2022 – NA REALIZÁCIU POZEMKOVÝCH ÚPRAV PÔJDE VIAC AKO 55 MIL EUR

Bratislava 15. august 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje 15. 8. 2022 ďalšiu dôležitú výzvu v oblasti projektových podpôr. Dnes na svojej webovej stránke zverejnila Výzvu č. 60/PRV/2022 pre opatrenie 4 „Investície do hmotného majetku“, podopatrenie 4.3 „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“ – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.
Žiadatelia môžu začať podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 od 1. 10. 2022.
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje celkovo:
55 476 238,00 EUR.
Schvaľovací proces bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Tento systém umožňuje žiadateľom predkladať svoje ŽoNFP kedykoľvek počas celej doby trvania otvorenej výzvy na predkladanie ŽoNFP. Všetky žiadosti predložené do termínu ukončenia príslušného hodnotiaceho kola budú vyhodnotené a žiadateľ bude o výsledku konania informovaný v stanovenom časovom rámci.
Termín uzavretia 1. kola: 30. 11. 2022.
Termíny uzatvorenia prípadných ďalších hodnotiacich kôl budú v intervaloch 3 mesiace až do vyčerpania alokácie objemu financií určených pre túto výzvu.
•      Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000.- EUR                                                                  
•      Maximálna výška oprávnených výdavkov: 1 500 000.- EUR
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
1.     Katastrálne územia Slovenska (NUTS I) okrem ostatných regiónov (Bratislavský kraj), v ktorých bol projekt pozemkových úprav zapísaný do katastra nehnuteľností.
 
2.     Oprávnené prvky, opatrenia a stavby (pre túto výzvu):
a)     Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby
b)     Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby
c)     Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny
d)     Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu
e)     Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia
Oprávnenými príjemcami finančnej pomoci bude miestna územná samospráva – obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania Žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a projekt pozemkových úprav bol zapísaný do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.
Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss: „ Agentúra vyhlasuje už deviatu výzvu v oblasti projektových podpôr od znovu získania trvalej akreditácie. Spoločne s naším riadiacim orgánom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sme sa tentokrát zamerali na veľmi aktuálnu a naliehavú tému, akou sú pozemkové úpravy. Realizáciou projektov pozemkových úprav a samotným vybudovaním spoločných zariadení a opatrení budú podporené napríklad cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov, protierózne opatrenia, vodohospodárske opatrenia, zlepšenie vodozádržnej kapacity územia, výsadba nelesnej drevinovej vegetácie ako aj rôzne ďalšie opatrenia súvisiace s ochranou povrchových vôd.
Pracovný život sa v PPA od obnovenia pozastavenej akreditácie už naštartoval vo všetkých oblastiach: výzvy vyhlasujeme a vyhodnocujeme; žiadosti vyplácame, administrujeme štátnu pomoc, súčasťou ktorej bola počas leta možnosť získať financie z výnimočnej pomoci; po dvoch covidových rokoch sa opäť navyšuje počet kontrol. A čo ma špeciálne teší, že v oblasti priamych podpôr za rok 2021 sme žiadateľom pomohli historicky najvyššou vyplatenou sumou v objeme 566 742 476,01 EUR, čo predstavuje 97,3% z celkového požadovaného objemu v žiadostiach farmárov. A zároveň tých 97,3% znamená, že zo strany Európskej komisie nebudú prvýkrát v histórii fungovania PPA uplatnené sankcie voči agentúre za nedočerpanie alokovaného objemu financií.“ 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk.
Všetky informácie majú žiadatelia k dispozícii na www.apa.sk .

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ