22.03.2023

PPA ZVYŠUJE TRANSPARENTNOSŤ A ZVEREJŇUJE NOVÉ INFORMÁCIE O ČERPANÍ PEŇAZÍ.

Bratislava, 22. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) považuje zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti aj naďalej za svoju prioritu. Preto verejnosti sprístupňuje aj informácie nad rámec zákonných povinností.

Aktuálne agentúra rozšírila existujúce databázy o prijímateľoch podpôr z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Považujem za samozrejmé, že informácie o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtov Európskej únie a štátneho sú k dispozícii verejnosti. Som rád, že sme schopní poskytnúť takéto databázy v oveľa väčšom rozsahu, ako tomu bolo doteraz. Úprimne verím, že to prispeje k novému nastaveniu vzťahu verejnosti k agentúre“.

Tieto nové datasety obsahujú údaje za obdobie rokov 2015-2021. Ide o ucelené  a samostatne použiteľné skupiny súvisiacich údajov, uložených podľa rovnakej schémy prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb ľuďom - data.gov.sk a verejnosť ich má k dispozícii na https://data.gov.sk/dataset/prijimatelia-z-epzf-a-epfrv .

Z uvedených databáz je možné získať nasledovné informácie:

·      Popis opatrení za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021.

·      Prijímatelia za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021.

·      Číselník opatrení za rok 2018. 

Potvrdením napĺňania cieľa transparentnosti je aj doterajšie zverejňovanie zoznamov žiadateľov a prijímateľov priamych podpôr, projektových podpôr, štátnej pomoci či organizácie trhu. Agentúra aj doteraz zverejňovala prehľad Prijímateľov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Pravidlom pri zverejňovaní týchto databáz je, že informácie za predchádzajúci finančný rok zverejňuje PPA každoročne do 31. mája tak, ako to prikazuje Vykonávacie nariadenie EK. Okrem uvedeného má verejnosť k dispozícii aj zoznam prijímateľov z EF pre rybné hospodárstvo. Všetky prehľady čerpania finančných prostriedkov sú verejnosti k dispozícii na https://www.apa.sk/prehlady-cerpania-financnych-prostriedkov.

Všetky údaje o poberateľov podpôr sú v súlade so smernicou GDPR a rovnako so slovenskou aj európskou legislatívou. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ