22.12.2021

Práca s JOSEPHINE pre potreby výzvy 4.2 v kocke

(Pre správne zobrazenie videí je potrebné použiť prehliadač Google Chrome)

 ➥        Registrácia na stránke https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/register/CbW3bbUhEb

 ➥        Vytvorenie zákazky na určenie predpokladanej hodnoty zákazky ako podklad pre stavovanie výšky požadovaného nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“)

Vytvorenie zákazky na určenie Predpokladanej hodnoty zákazky s oslovením:

Vytvorenie zákazky na určenie Predpokladanej hodnoty zákazky bez oslovenia:

 ➥        Uvedenie identifikačného kódu obstarávania z JOSEPHINE k vytvoreniu zákazky na určenie predpokladanej hodnoty zákazky ako podklad pre stavovanie výšky požadovaného NFP v rámci formulára k žiadosti o NFP v prípade, že žiadateľ nepredkladá celé obstarávanie/verejné obstarávanie k žiadosti o NFP ale len predpokladanú hodnotu zákazky ako podklad pre stavovanie výšky požadovaného NFP

 ➥        Realizovanie obstarávania/verejného obstarávania cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE

Manuál zákazky na najnižšiu cenu:

Manuál zákazky na najlepší pomer ceny a kvality:

Manuál zákazky delenej na časti hodnotenej na najnižšiu cenu:  

Manuál zákazky delenej na časti hodnotenej na najlepší pomer ceny a kvality:

Manuál komunikácie:

Manuál vyhodnotenia zákazky:

 ➥        Uvedenie identifikačného kódu obstarávania z JOSEPHINE k vytvoreniu zákazky na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a identifikačného kódu obstarávania z JOSEPHINE z celého obstarávanie uvedenie žiadateľ v rámci formulára k žiadosti o NFP v prípade, že žiadateľ predkladá celé obstarávanie/verejné obstarávanie k žiadosti o NFP

 ➥        Uvedenie identifikačného kódu obstarávania z JOSEPHINE k vytvoreniu zákazky na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a identifikačného kódu obstarávania z JOSEPHINE z celého obstarávanie pošle prijímateľ po podpise zmluvy o NFP v stanovenej lehote, v prípade, že predkladá celé obstarávanie/verejné obstarávanie k žiadosti o NFP ale až následne po podpise zmluvy

Manuál pre dodávateľov do jednotlivých zákaziek:


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ