21.12.2020

Prehľad podpôr poskytnutých PPA v roku 2020

Administrovanie podpôr Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) v roku 2020 bolo ovplyvňované viacerými rizikovými faktormi, najmä pandemickou situáciou, udelením skúšobnej lehoty na akreditáciu a viacerými personálnymi zmenami vo vedení organizácie. Napriek všetkým týmto okolnostiam si organizácia splnila svoje úlohy v roku 2020 v plnom rozsahu.

V roku 2020 (k 14.decembru 2020) vyplatila PPA poľnohospodárom na všetkých podporách celkovo 674 598 154,52 EUR, z toho za december 307 996 737,09 EUR.

V oblasti poskytovania priamych podpôr začala PPA s vystavovaním rozhodnutí 27. novembra 2020. K 14. decembru 2020 boli pre kampaň 2020 vystavené rozhodnutia pre 15 schém v celkovej výške takmer 384 miliónov EUR. Z toho najväčší podiel predstavovala schéma jednotnej platby na plochu, kde boli vystavené rozhodnutia pre 89,4 % žiadateľov, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 85,95 %.

Ďalšie rozhodnutia boli vystavené v objeme 3,6 mil. EUR pre schému národnej platby na dobytčie jednotky.

Pri administrovaní viazaných priamych platieb na zvieratá bola využitá možnosť zálohových platieb, ktoré boli vyplatené od 23. októbra 2020 vo výške 50 %, v sume takmer 20 mil. EUR.

V súčasnosti PPA vypláca postupne všetky platby na základe právoplatných rozhodnutí. V roku 2020 (k 14. decembru 2020) bolo na kampaň 2020 a predchádzajúce kampane vyplatených viac ako 519 mil. EUR, z toho v decembri viac ako 288 mil. EUR.

V januári 2021 bude PPA pokračovať v ďalšom schvaľovaní priamych podpôr a okrem schém schvaľovaných v decembri budú administrované už aj platby na mladého poľnohospodára, ekologické poľnohospodárstvo a agroenvironmentálno-klimatické opatrenia.

Štátna pomoc bola v roku 2020 administrovaná v rámci 10 podporných schém, na ktoré bolo vypísaných celkom 13 výziev. Za rok 2020 bolo prijatých 3 483 žiadostí. K 14. decembru bolo vyplatených 12 mil. EUR, z toho v decembri viac ako 5 mil. Do konca roka 2020 sa predpokladá poskytnutie finančných prostriedkov v celkovej výške takmer 38 mil. EUR.

V mesiaci december 2020 boli už poskytnuté finančné prostriedky pre dve podporné opatrenia v rámci troch vypísaných výziev, a to:

  • úhrada trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných;
  • úhrada trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení pri potvrdení výskytu choroby Brucelóza;
  • podporné opatrenie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

V mesiaci december PPA rovnako schválila oprávnených žiadateľov v rámci podporného opatrenia vo forme úľav na environmentálnych daniach – Zelená nafta 2020, kedy z celkového počtu 2331 prijatých žiadostí bolo schválených 2225 žiadostí, ktorým bude po podpise zmluvy v priebehu mesiaca december vyplatená dotácia v celkovej výške takmer 26 mil. EUR.

Administrovanie opatrení organizácie trhu bolo v roku 2020 plynulé. Pandémia Covid-19 ovplyvnila najmä realizáciu opatrenia Školský program, a to z dôvodu zatvorených školských zariadení.

Európska komisia prijala súbor nariadení s cieľom prekonať obdobie pandémie COVID-19 a pomôcť zastabilizovať trhy a zmierniť dosahy na jednotlivých žiadateľov.

V podmienkach SR boli implementované nasledovné z nich:

  • Výzva na predkladanie žiadostí na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa, mäsa z hovädzieho dobytka, určitých syrov, masla a sušeného odstredeného mlieka.
  • Predĺženie školského roka 2019/2020 do 30. septembra 2020.
  • Zvýšenie sadzieb v rámci opatrenia investície do vinárskych podnikov.
  • Výnimky z uplatňovania určitých ustanovení v rámci Operačných programov organizácií výrobcov (sektor ovocia a zeleniny).

Celkovo PPA vyplatila v roku 2020 (k 14. decembru 2020) na trhovo orientované výdavky viac ako 13 mil. EUR, z toho v decembri takmer 2 mil. EUR.

V rámci Programu Rozvoja vidieka SR 2014 -2020 (PRV SR) bolo v roku 2020 vyhlásených 5 výziev.

Novinku predstavovali dve výzvy, kde sa listinné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) nahradilo výlučne elektronickým doručením prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). Išlo o výzvy:

·        č. 49/PRV/2020 - Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské malé a stredné podniky , ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19, alokáciou 20 mil. EUR a žiadanou sumou 7,5 mil. EUR. Termín zaslania rozhodnutí o schválení do elektronickej schránky prijímateľa je do 31.12.2020

·        č. 50/PRV/2020 – pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny / Živočíšna výroba s alokáciou vo výzve 21 mil. EUR. Podávanie a prijímanie ŽoNFP pre túto výzvu je od 01.03.2021 do 31.03.2021

PPA zároveň v roku 2020 vydala 58 rozhodnutí pre podopatrenia prístupu LEADER/ CLLD v celkovej hodnote schváleného nenávratného finančného príspevku viac ako 1,8 mil. EUR, z toho takmer 0,5 mil. EUR v decembri.

Celkovo bolo v roku na PRV SR 2020 vyplatených na projekty takmer 130 mil. EUR, z toho takmer 13 mil. EUR v decembri.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 zaviedla PPA niekoľko noviniek. Cieľom bolo dosiahnutie bezpečnej a rýchlej komunikácie so žiadateľmi (obmedzenie návštev pošty alebo podateľne PPA), ako napr. možnosť elektronického podávania žiadostí, príp. iných podaní cez portál www.slovensko.sk, predĺženie lehôt na odstránenie nedostatkov v žiadostiach, možnosť podľa výsledkov predbežnej krížovej kontroly opraviť si chyby na žiadosti o priame podpory bez sankcií, centrálne úradné doručovanie rozhodnutí (CÚD). Väčšina žiadateľov prejavila zvýšený záujem o podávanie žiadostí a iných podaní elektronicky a vo zvýšenej miere používa pri komunikácii s agentúrou kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), najmä na podávanie žiadostí a podpis zmlúv k poskytnutiu podpôr a dotácií.

Uvedené opatrenia zároveň prispievajú k naplneniu strednodobého strategického cieľa PPA vo vzťahu k digitalizácii procesov.

„Všetkým zamestnancom PPA patrí moja veľká vďaka za ich neskutočné odhodlanie a výdrž pracovať pod tlakom v tejto neľahkej situácii. PPA dokázala presvedčiť poľnohospodárov, že je tu pre nich,“ vyjadril sa k dosiahnutým výsledkom PPA minister pôdohospodársva a rozvoja vidieka Ján Mičovský.Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ