25.03.2022

SPOLUPRÁCA FINANČNEJ SPRÁVY A PPA SA PREHĹBI

BRATISLAVA – 25.03.2022: Finančná správa a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) budú výraznejšie spolupracovať. Obe strany sa k tomu zaviazali v Memorande o spolupráci, ktoré obe strany podpísali v piatok 25. marca. Táto spolupráca má do budúcnosti zamedziť napr. korupčným praktikám s dotáciami.

Finančná správa a PPA budú koordinovanejšie spolupracovať. Na základe podpísaného memoranda si budú obe strany vzájomne vymieňať informácie najmä v prípadoch, kedy by mohlo dôjsť k neplneniu daňových povinností zo strany žiadateľov, či ich prípadných subdodávateľov. Vzájomná výmena informácií prispeje k lepšej identifikácii prípadných daňových deliktov a ochráni prostriedky z národného i európskeho rozpočtu.

Hlavným cieľom oboch inštitúcií je však do budúcnosti zabrániť opakovaniu korupčných káuz spojených s čerpaním dotácií. „Teší ma, že sa nám podarilo nadviazať hlbšiu spoluprácu, z ktorej budú profitovať obidve strany. Verím, že aj vďaka tomuto memorandu zamedzíme opakovaniu prípadov, aké sa udiali v minulosti,“ skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss považuje posilnenie vzájomnej spolupráce s finančnou správou za dôležité a nevyhnutné. „Spolupráca s finančnou správou sa dostáva na vysoko profesionálnu úroveň, ktorou garantujeme vysokú mieru prevencie pred zneužívaním finančných prostriedkov z Európskej únie a štátneho rozpočtu. Považujeme za kľúčové už v procese posudzovania žiadostí mať dôležité informácie o žiadateľovi, aby podpory dostávali naozaj iba tí, ktorí podnikajú zodpovedne a čestne,“ uviedol Kiss. Zároveň dodal, že po vybudovaní nadštandardnej komunikácie PPA s orgánmi činnými v trestnom konaní, Úradom verejného obstarávania, Protimonopolným úradom, Najvyšším kontrolným úradom, Národnou kriminálnou agentúrou a s Európskou prokuratúrou (EPPO) sa týmto memorandom platobná agentúra posúva o stupeň vyššie v transparentnosti, dôveryhodnosti a v boji proti korupcii.

Prehĺbenie spolupráce má prispieť aj k skráteniu procesov, zefektívneniu kontrolnej činnosti a skvalitneniu plnenia úloh oboch inštitúcií. Z rýchlejšej výmeny informácií budú profitovať aj občania, či firmy, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgán štátnej správy, ktorej úlohou je poskytovať podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podpôr, organizácie trhu a štátnej pomoci poskytuje finančné prostriedky slovenským poľnohospodárom, farmárom, lesníkom, vinohradníkom, včelárom, rybárom či chovateľom a tiež obciam a mestám na rozvoj vidieka. Viac informácií na www.apa.sk. Informácie pre médiá media@apa.sk


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ