26.10.2018

Tlačová správa

Pôdohospodárska platobná agentúra ako akreditovaný orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka podľa § 9 v spojení s § 10 ods. 1 písm. a) a písm. p) zákona č. 280/2017 Z. z. a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 začala dňa 22.10.2018 vyplácať preddavky na viazané priame platby na podporné schémy: platba na chov bahníc, jariek a kôz, platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka a platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka – viď tlačová správa zo dňa 26.10.2018.V najbližších dňoch budú žiadateľom, ktorým boli zaslané tieto preddavky, doručené oznámenia o poskytnutí zálohovej platby.

Ďalšie platby priamych podpôr na základe žiadostí podaných v roku 2018 bude platobná agentúra schvaľovať v súlade s článkom 75 ods. 1 NEPR (EÚ) č. 1306/2013 po 1. decembri 2018. Predpokladom je ukončenie overovania podmienok oprávnenosti na platbu ako aj pravidiel krížového plnenia administratívnymi kontrolami doplnenými kontrolami na mieste.

 

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev