25.04.2018

Upozornenie na končiaci sa termín predkladania jednotnej žiadosti na rok 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) v súvislosti s blížiacim sa konečným termínom na predkladanie jednotnej žiadosti na rok 2018 bez sankcie, ktorým je 15. máj 2018, opätovne upozorňuje žiadateľov na možnosť využiť technickú pomoc poskytovanú jednotlivými regionálnymi pracoviskami PPA pri zakresľovaní hraníc užívania a vypĺňaní zoznamov poľnohospodárskych pozemkov v aplikácii pre geopriestorovú žiadosť GSAA a to dohodnutím si konkrétneho času, kedy sa im budú môcť zamestnanci venovať. Zároveň si dovoľujeme požiadať žiadateľov, aby na stretnutia chodili včas a riadne pripravení, t. j. poznali hranicu užívania pozemkov a vedeli uviesť, aké plodiny na danej ploche pestujú, a tiež o ktoré podporné schémy chcú na daných plochách žiadať.

PPA ďalej upozorňuje žiadateľov, že samotný formulár jednotnej žiadosti na rok 2018 so špecifikáciou požadovaných podporných schém vrátane ostatných povinných príloh sa naďalej predkladá na regionálne pracovisko PPA v papierovej podobe. Pre zvládnutie prijímania jednotných žiadostí zaviedla PPA systém tzv. časeniek na preberanie papierového formulára jednotnej žiadosti, ktorej povinnou prílohou sú v GSAA podané elektronické prílohy. Dávame preto žiadateľom do pozornosti, aby vo vlastnom záujme využili možnosť objednania sa na konkrétny čas, kedy sa dostavia na príslušné regionálne pracovisko na podanie jednotnej žiadosti na rok 2018.

 

Bližšie podrobnosti o predkladaní žiadostí vrátane formulárov sú zverejnené na webovom sídle PPA na linku: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2018/8658.

 

Z dôvodu obmedzených administratívnych kapacít na regionálnych pracoviskách PPA a vyťaženosti aplikácie GSAA odporúčame žiadateľom využiť technickú pomoc v čo najskoršom možnom termíne.

PPA priebežne monitoruje priebeh podávania jednotných žiadostí. Aktuálny stav žiadostí s podanými deklaráciami v GSAA ako aj podaných jednotných žiadostí na regionálnych pracoviskách PPA je vzhľadom na pokročilý termín podávania žiadostí pomerne nízky.

Na základe skúseností z predchádzajúcich kampaní a sledovania trendu podávania žiadosti v jednotlivých dňoch, kedy najväčší nápor bol každoročne zaznamenaný práve v posledných dňoch vymedzeného termínu, odporúčame neodkladať podanie jednotnej žiadosti na rok 2018 na posledné dni pred uplynutím termínu 15. máj 2018. Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť bez sankcií do 31. mája 2018, preto nie je žiadny dôvod, aby žiadatelia vyčkávali s podaním žiadostí.

 

PPA dáva tiež do pozornosti, že za deň predloženia jednotnej žiadosti sa považuje deň, kedy je predložená kompletná žiadosť, t. j. je predložená v papierovej podobe a v GSAA sú podané a potvrdené všetky elektronické formuláre.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev