20.07.2017

Upozornenie pre žiadateľov o aktualizácii LPIS, premietnutie zmien v GSAA a vplyv na výmery nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2017.

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017, že Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy naďalej nepretržite vykonáva aktualizáciu LPIS na celom území SR v priebehu celého roka 2017 (okrem cyklickej aktualizácie aj na základe meraní z kontrol na mieste), čo ovplyvňuje stav podaných jednotných žiadostí na rok 2017.

 

Aktualizované diely pôdnych blokov, zmeny vo výmerách a zmeny hraníc spolu s podrobnými informáciami o dieloch pôdnych blokov sú počas roka 2017 priebežne každý mesiac zverejňované a zároveň sú k dispozícii na pôdnom portáli www.podnemapy.sk. Keďže aktualizácie LPIS sú priebežne importované do aplikácie pre Geopriestorovú žiadosť (GSAA), aktuálny stav je možné vidieť aj v aplikácii GSAA na: https://gsaa.vupop.sk/.

 

PPA upozorňuje žiadateľov, že v dôsledku priebežnej aktualizácie LPIS môže dochádzať k zníženiu celkovej výmery dielu pôdneho bloku, k zániku niektorých dielov, ale aj k zníženiu výmer jednotlivých externých vrstiev LPIS (napr. pre opatrenia programu rozvoja vidieka - oblastí s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, biotopov trávnych porastov, sysľa pasienkového, dropa fúzatého,...). Uvedené znamená, že dochádza k zníženiu výmery oprávnenej na platbu, dôsledkom čoho je vznik nadvýmery, za ktorú je PPA povinná udeliť príslušné zníženia platieb, prípadne vylúčenie z poskytovania podpory.

 

Ďalej PPA dáva žiadateľom do pozornosti, že v prípade stiahnutia časti žiadosti znížením výmery nahlásenej v jednotnej žiadosti na rok 2017 alebo stiahnutia celej žiadosti, je potrebné použiť formulár Žiadosť o stiahnutie zverejnený v Oznámení o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017 zo dňa 24.03.2017 a tento doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania žiadosti. Zároveň upozorňujeme žiadateľov, ktorí podali grafickú prílohu na rok 2017 v GSAA, že akékoľvek zníženie výmery okrem nahlásenia na RP PPA na formulári je potrebné vykonať aj zmenou hraníc užívania v aplikácii GSAA. Po vykonaní akýchkoľvek úprav hraníc užívania nezabudnite svoju žiadosť v GSAA potvrdiť. PPA vykonáva následné administratívne kontroly podaných žiadosti na základe údajov z GSAA po poslednom potvrdení.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ