21.07.2020

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Moderné technológie v PPA"

Pôdohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Moderné technológie v PPA", aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú predmetnej problematike.

Dôvodom pre vypracovanie tejto štúdie uskutočniteľnosti a projektu je návrh cieľového riešenia migrácie dátovej vrstvy na OpenSource (postgres).

Za účelom zvýšenia modernizácie informačného systému v Pôdohospodárskej platobnej agentúre je potreba vybudovať novú, resp. konsolidovať existujúcu architektúru informačných systémov. Toto je možné dosiahnuť implementáciou nových, alebo inováciou existujúcich nástrojov a procesov, a to v rámci podpory migrácie na Open Source.
Vyššie zmienené fakty sú nielen prínosom pre externé okolie PPA, ale zároveň slúžia aj ako prostriedok na zlepšenie organizačných činností, zvýšenie efektivity služieb, dodržanie súladu s legislatívou SR a EÚ a dosiahnutie dobrej reputácie agentúry v očiach občanov.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  žiadame predložiť prostredníctvom nižšie sprístupneného formulára na pripomienkovanie na e-mailovú adresu: studie@apa.sk do 03.augusta 2020, do 14:00 hod

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ