16.01.2020

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Rozvoj rizikovej analýzy a implementácia antifraudového systému v agendových IS PPA"

Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Rozvoj rizikovej analýzy a implementácia antifraudového systému v agendových IS PPA ", aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy. Dôvodom pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti je zámer PPA Rozvoj rizikovej analýzy a implementácia antifraudového systému v agendových IS PPA.

Vysoká miera špekulatívneho a podvodného správania ako aj zdokonaľovanie modus operandi subjektov žiadajúcich o finančné prostriedky je realitou, s ktorou sa stretávajú všetky agentúry EU rozdeľujúce dotácie a podpory pre poľnohospodárov. PPA nie je výnimkou a je nevyhnutné aktualizovať a modernizovať doteraz veľmi úspešne využívané procesy a nástroje rizikovej analýzy pre efektívny a účinný boj s podvodmi.

Výrazne lepšie využívanie údajov vo verejnej správe predstavuje kľúčový cieľ programového obdobia 2014 až 2020. Zvýšenie kvality údajov existujúcich zdrojov verejnej správy rovnako ako aj existencia nových referenčných údajov umožnia tieto veľmi efektívne využívať pri boji s podvodmi, ktoré sú naviazané na agendu PPA pri rozdeľovaní finančných prostriedkov EU určených na podporu agropodnikateľom. Predkladaná štúdia sa venuje otázke, ako efektívne využiť existujúce nástroje pri boji proti podvodom.

Dokumenty – Štúdia uskutočniteľnosti SU_490, CBA a rozpočet sú k dispozícii na pripomienkovanie v MetaIS na nižšie uvedenom linku.

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/844cab95-f737-de08-2715-3ed90e4fdb64?tab=documents

Referenčný identifikátor: referenčný identifikátor/kód MetaIS (su_490)

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  žiadame predložiť prostredníctvom nižšie sprístupneného formulára na pripomienkovanie na e-mailovú adresu: peter.lukac@apa.sk do 22.januára 2020, do 16:00 hod

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ