24.04.2019

Vyjadrenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry k statusu uverejnenom facebook profile Domáci farmár v ohrození:

„Dovolili sme im dovoľovať si.“

Napriek skutočnosti, že možno neporušujú zákon zhromažďujúce sa osoby pre úradom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, konanie týchto osôb je v rozpore so všetkými morálnymi zásadami. Pôdohospodárska platobná agentúra vyjadruje svoj nesúhlas s postojom a konaním jednotlivcov, ktorí sa svojím správaním snažia ovplyvniť správny orgán v konaní a rozhodovaní. Uvedení jednotlivci sa formou protestného stanovania, vešania nepravdivých nápisov pred sídlom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, zavádzajúcimi informáciami na sociálnych sieťach a v erudovaných médiách snažia šíriť dezinformácie medzi širokou verejnosťou.

Touto formou sa Pôdohospodárska platobná agentúra rozhodla reagovať na dôvody stanovania pre úradom Pôdohospodárskej platobnej agentúry:

  1. Pôdohospodárska platobná agentúra rešpektuje všetky rozhodnutia súdov. O danej skutočnosti sa Pôdohospodárska platobná agentúra už neraz vyjadrila. Sám žiadateľ bol o tejto skutočnosti niekoľkokrát informovaný.
  2. Exekučné konanie nadväzuje na súdne rozhodnutia, ktoré Pôdohospodárska platobná agentúra rešpektuje.
  3. Žiadosť o platbu pána Františka Oravca SHR, ako aj žiadosti o platbu spoločností, v ktorých je pán František Oravec konateľom, sú právoplatne skončené. V konaní o Jednotnej žiadosti spoločnosti AGRO ORAV, s.r.o. boli predložené rozhodnutia súdov, ktoré Pôdohospodárska platobná agentúra zohľadňuje v konaní o jednotnej žiadosti. Pôdohospodárska platobná agentúra vyzvala spoločnosť AGRO ORAV, s.r.o. na preukázania práva užívania k pozemkom, na ktorých neeviduje dôkazy preukazujúce právo užívania v lehote 20 dní. Spoločnosť AGRO ORAV, s.r.o. na výzvu reagovala, že s ohľadom na rozsiahlosť a prácnosť doplnenia dôkazov nebude schopná zabezpečiť predloženie dôkazov v stanovenej lehote a požiadala o predĺženie stanovenej lehoty. Lehota bola predĺžená do 20.04.2019, teda spoločnosť AGRO ORAV, s.r.o. mala lehotu na vyjadrenie jeden a pol mesiaca. Keďže správne konanie je mimoriadne náročné a presahuje technické, finančné a aj personálne možnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Pôdohospodárska platobná agentúra nemohla doposiaľ vydať rozhodnutie vo veci. Okrem toho, že ide o mimoriadne náročné konanie, Pôdohospodárska platobná agentúra nedokáže ukončiť konanie u žiadateľov AGRO ORAV s.r.o., AGRO VALALIKY a.s., MOLD TRADE s.r.o., keďže pán František Oravec neustále atakuje Pôdohospodársku platobnú agentúru dožiadaniami a odvracia pozornosť zamestnancov od práce na žiadosti o priame podpory. Keby Pôdohospodárska platobná agentúra mala priestor venovať sa podkladom v žiadosti a nebola zahlcovaná ďalšími požiadavkami, konanie by už bolo právoplatne skončené.
  4. Osoby stanujúce pred úradom Pôdohospodárskej platobnej agentúry odkazujú na § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. v zmysle ktorého „Prokurátor je oprávnený podať orgánu verejnej správy upozornenie na účel odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorému došlo v postupe orgánu verejnej správy pri vydávaní správnych aktov podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo jeho nečinnosťou.“ Uvedené ustanovenie oprávňuje Prokurátora konať v takýchto prípadoch. Zároveň ako vysvetlenie uvádzame, že žiadosť o podporu podáva sám žiadateľ a preto žiadateľ je účastníkom konania žiadosti o platbu. Pôdohospodárska platobná agentúra konania nerozdeľuje, Pôdohospodárska platobná agentúra postupuje v zmysle platnej právnej úpravy EÚ a SR a rozhoduje o schválení finančných prostriedkov z fondov EÚ a SR žiadateľom o podporu na základe podaných žiadostí, ktoré nie je možné spájať. Protestujúce osoby opakovane zavádzajú v tejto veci, aby budili pred verejnosťou pocit, že Pôdohospodárska platobná agentúra koná protizákonne.
  5. Na základe Upozornenia prokurátora doručeného 5.2.2019 Pôdohospodárska platobná agentúra vykonala nápravu, o čom oficiálne informovala aj Generálnu prokuratúru. K náprave došlo a vo veci sa ďalej postupuje v zmysle zákona.
  6. Pôdohospodárska platobná agentúra rešpektuje rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zrušilo formálne nesprávne rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, pričom však nepriznala vo výroku rozhodnutia fyzickej osobe postavenie účastníka konania v konaní o podanej žiadosti o platbu. Ak by tomu tak bolo, výrok rozhodnutia by znel, že určenej osobe „sa priznáva postavenie účastníka konania“. Pôdohospodárska platobná agentúra v danej veci ďalej koná a spolupracuje s pánom Františkom Oravcom.
  7. Osoby, ktoré zverejnili vyjadrenie o neexistencii dokumentov v zložkách žiadateľov si samé protirečia. Uviedli, že do spisov nenahliadli a zároveň, že dokumenty sa v nich nenachádzajú. Z tohto tvrdenia je tiež evidentné zavádzanie širokej verejnosti a zhadzovanie Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Tieto osoby verejne znevažujú meno Pôdohospodárskej platobnej agentúry, krivo obviňujú Pôdohospodársku platobnú agentúru z páchania trestného činu a jej prepojenosť na obchodné spoločnosti, ktoré by zasahovali do činností a kompetencie Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Voči takýmto vyjadreniam sa Pôdohospodárska platobná agentúra ohradzuje, nesúhlasí s takýmito vyjadreniami a považuje ich za obyčajné očierňovanie a znevažovanie úradu štátnej správy.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev