04.07.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOČASNEJ MIMORIADNEJ PODPORY PRE URČITÉ DRUHY OVOCIA A OZNAM PRE ŽIADATEĽOV


Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, oznamuje všetkým žiadateľom o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“), že dňa 01. júla 2017 bolo v  Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené  delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1165 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia (Ú. v. EÚ L 170, 01. 07. 2017, s. 31 – s. 46).

Pre Slovenskú republiku je vyčlenená podpora pre celkové množstvo 2 000 t (dve tisíc ton). Jedná sa o podporu pre jablká, hrušky, slivky, sladké čerešne, broskyne a nektarinky (sladké pomaranče, klementínky, mandarínky, citróny, tomely, satsumy sa neuplatňujú v SR). V momente, keď sa stanovené množstvo 2 000 t vyčerpá ukončí sa proces prijímania predbežných oznámení o plánovaných činnostiach. V prípade nevyčerpania stanoveného množstva, je dňom ukončenia mimoriadnych opatrení 30. jún 2018.

Platobná agentúra

vyzýva

na základe dočasného opatrenia pre ovocie žiadateľov, aby podľa čl. 78 a čl. 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 predložili oznámenie o zámere vykonať činnosti: stiahnutie z trhu (Príloha č. 1 príručky pre žiadateľov) pre nasledovné produkty: jablká, hrušky, slivky, sladké čerešne, broskyne a nektarinky 

a to vždy minimálne 2 pracovné dni pred uskutočnením plánovaných činností v období
od 01.  júla 2017 do 30. júna 2018

Činnosti na stiahnutie z trhu (bezplatná distribúcia a iné miesta určenia - kompostovanie, biologické odbúravanie, skrmovanie alebo iná forma likvidácie) budú podliehať kontrolám na mieste zo strany platobnej agentúry a Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“).

Preto je potrebné zasielať oznámenie o plánovaných opatreniach v elektronickej forme (Príloha č. 1 príručky pre žiadateľov) na všetky uvedené e-mailové adresy:  

ondrej.kardelis@apa.sk
jan.veselenyi@apa.sk

lenka.rolnikova@apa.sk
milena.kristofova@apa.sk
vranka@svps.sk

Platobná agentúra

zároveň vyzýva

žiadateľov na zaslanie oznámení o vykonaných činnostiach v rámci operácií stiahnutia z trhu (Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3  príručky pre žiadateľov) najneskôr každý pondelok do 9.00 hod. za obdobie od pondelka do piatka predchádzajúceho týždňa v elektronickej forme na všetky nasledovné mailové adresy:

ondrej.kardelis@apa.sk
jan.veselenyi@apa.sk
lenka.rolnikova@apa.sk
milena.kristofova@apa.sk
vranka@svps.sk

V prípade, že žiadateľ nezašle platobnej agentúre požadované oznámenia v uvedených termínoch, podpora mu nebude poskytnutá.

Žiadosti sa poštou predkladajú prostredníctvom formulára Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej podpory spolu so sprievodnými dokladmi, ktoré sú stanovené v bode 4 v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie dočasnej mimoriadnej podpory pre určité druhy ovocia na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory je možné podať na vyššie uvedenú adresu do 31. júla 2018. Žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory - čiastková platba za obdobie od 01. 7. 2017 do 30. 09. 2017  si môže podať žiadateľ najneskôr do 31. 10. 2017, za obdobie od 01. 10. 2017 do 31. 01. 2018  do 28. 02. 2018.  

Bližšie informácie o mimoriadnych opatreniach, sadzbách finančnej pomoci zo zdrojov EÚ a ostatné podmienky súvisiace s touto výzvou budú zverejnené na webovom sídle platobnej agentúry v Príručke  pre žiadateľov o poskytnutie dočasnej mimoriadnej podpory pre sektor ovocia a zeleniny. Ďalšie pokyny pre žiadateľov budú zverejňované priebežne.

V Bratislave dňa 03. 07. 2017

            Ing. Juraj Kožuch, PhD.
                  generálny riaditeľ

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev