28.04.2017

Výzva na predkladanie žiadostí

o poskytnutie podpory na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), na základe schémy štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.46905(2016/XA) (ďalej len „schéma“) a na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnenie oznámenia o vypísaní výzvy zo dňa 24. apríla 2017,
VYZÝVA
 oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2017
v termíne od 02. mája 2017 do 19. mája 2017
na opatrenie  
podpora na kontrolu úžitkovosti, testovanie
a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.        
Žiadosť o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára žiadosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 výzvy, spolu so všetkými povinnými prílohami:
  • osobne do podateľne platobnej agentúry na adrese:
Dobrovičova 12
821 09 Bratislava, na prízemí č. dverí 28
  • alebo poštou na adrese:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Oddelenie štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Pri osobnom doručení žiadosti dátum na pečiatke podateľne platobnej agentúry nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.
Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.
Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky.
Podmienky pre žiadateľa - poskytovateľa služby sú zadefinované v prílohe č. 1 schémy.
Povinné prílohy k žiadosti sú uvedené v bode 3 prílohy č. 1 schémy.
Upozornenie:
Povinnými prílohami v zmysle § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú:
  • potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
  • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania (zákon    č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov),
  • potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie,
  • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
  • výpis z registra partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. Schválený žiadateľ musí byť ku dňu uzavretia zmluvy zapísaný do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z.z.).
V žiadosti na strane č. 2 musí byť podpis štatutárneho zástupcu alebo fyzickej osoby úradne osvedčený.
V prílohe č. 2 tejto výzvy je aj usmernenie k vyplňovaniu žiadosti.
Aktuálna schéma štátnej pomoci na kontrolu, úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat v znení Dodatku č. 1, ktorá je zaregistrovaná Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.46905(2016/XA), je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:
http://www.mpsr.sk/sk//index.php?navID=347&id=9102
Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci, oddelenie štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave.
Kontakt:
Ing. Katarína Hradská, tel. č. 0918 612 208, e-mail katarina.hradska@apa.sk
Mgr. Viktória Benešová, tel. č. 0918 612 325, e-mail viktoria.benesova@apa.sk
 
                                                                        
V Bratislave, dňa 28.04.2017                                   Ing. Juraj Kožuch, PhD.
                                                                                                        generálny riaditeľ

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ