13.09.2017

Výzva pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018

Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č. 107/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018   

vyzýva

na predloženie žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018 a súvisiacich príloh podľa Príručky pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018 v termíne

do 15. októbra 2017

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018 osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

V Bratislave dňa 11. 09. 2017

                                                                                                                                       Ing. Juraj Kožuch, PhD.
                                                                                                                                           generálny riaditeľ

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev