11.09.2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019

Príloha č. 1 k Rozhodnutiu GR  č. 72/2018Príloha č. 1 k Rozhodnutiu GR  č. 72/2018

VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA  INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2018/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019  

vyzýva

na predloženie žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019 a súvisiacich príloh podľa Príručky pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019 v termíne

do 15. októbra 2018

(žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo pri osobnom doručení dátum prijatia žiadosti v podateľni platobnej agentúry

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019 osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Hraničná 12
815 26 Bratislava

V Bratislave dňa 10. 09. 2018

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
       generálny riaditeľ
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Prílohy

Príručka pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019  
Formulár žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019
Formulár potvrdenia čerpania finančných prostriedkov pre vinársky rok 2018/2019
Formulár oznámenia o ukončení investície  a žiadosť o vyplatenie podpory na investície pre vinársky rok 2018/2019
Vzor projektu
Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade ak má prepojený podnik a/alebo partnerský podnik
Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade ak nemá prepojený podnik a/alebo partnerský podnik
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konflikte záujmov s dodávateľom tovarov a/alebo služieb

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ