14.09.2017

Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2017/2018

Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.109/2017

VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA  PROPAGÁCIU V TREŤOM ŠTÁTE PRE VINÁRSKY ROK 2017/2018

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2017/2018   

vyzýva

na predloženie žiadosti o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2017/2018 a súvisiacich príloh podľa Príručky pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2017/2018 v termíne

do 15. októbra 2017

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2017/2018 osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

 

                                                                                                    Ing. Juraj Kožuch, PhD.

                                                                                                         generálny riaditeľ

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev