13.09.2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019   

vyzýva

na predloženie žiadosti o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019 a súvisiacich príloh podľa Príručky pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019 v termíne

do 15. októbra 2018

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019 osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Hraničná 12
815 26 Bratislava

V Bratislave dňa 12. 09. 2018

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ   

Prílohy

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev