16.04.2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019

Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 27/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019

PPA ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 10 ods. 1 písm. k) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení a v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

vyzýva

všetkých žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019 na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov (ďalej len „žiadosť o podporu“)

v termíne od 16. apríla 2018 do 15. mája 2018.

Žiadosti o podporu podané mimo tohto termínu nebudú zo strany PPA akceptované.

Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019.

Žiadosti o podporu sa predkladajú prostredníctvom formuláru žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov spolu s požadovanými prílohami osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Hraničná 12
815 26 Bratislava

V Bratislave, dňa 13. 04. 2018

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ   

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Príručka pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019
Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
Čestné vyhlásenie, že žiadateľovi o podporu na reštrukturalizáciu, nie je poskytovaná podpora z Programu rozvoja vidieka
Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov
Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie a žiadosť o vyplatenie podpory na reštrukturalizáciu vinohradov
Identifikácia poľnohospodárskych pozemkov vinohradníckej plochy reštrukturalizovaného vinohradu v registri poľnohospodárskych pôdnych blokov
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry 

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev