15.07.2022

VÝZVA NA VÝNIMOČNÚ POMOC JE PREDĹŽENÁ DO 20. JÚLA 2022

Bratislava: 15. júl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vypočula poľnohospodárov a dáva im viac času na podanie žiadostí o výnimočnú pomoc. Pôvodne o ňu mohli žiadať od 30. júna 2022 do dnešného dňa – 15. júla 2022. Predĺžením lehoty môžu posielať žiadosti až do 20. júla 2022.

Aktuálne PPA prijala 1 307 žiadostí a po ich vyhodnotení bude výnimočná pomoc vyplatená do 30. 9. 2022.

Slovenskí poľnohospodári majú možnosť získať výnimočnú pomoc na zmiernenie dopadov po zvýšení nákladov na produkciu, ktoré sú spôsobené najmä neúmerne rastúcimi cenami hnojív, krmív, palív a energií. Výnimočná pomoc je určená na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch je určená pre žiadateľa, ktorý je podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe na území SR, a ktorý:

  • je chovateľom dojníc, ošípaných alebo bahníc;
  • má v CEHZ k 30. aprílu 2022 evidovaný počet hospodárskych zvierat;
  • v rámci svojho podniku prevádzkuje najmenej jeden chov druhu alebo kategórie hospodárskych zvierat;
  • v hospodárskom roku, ktorý sa skončil v kalendárnom roku 2021:
  •  použil hospodárske hnojivo alebo jeho časť vyprodukované v rámci svojho podniku a poskytol údaje o použití ÚKSÚP do 15.2.2022;
  • vyprodukoval hospodárske hnojivo v rámci svojho podniku a poskytol údaje o produkcii ÚKSÚP do 15.2.2022;
  • prevádzkoval skladovacie kapacity hospodárskych hnojív a poskytol údaje o ich objeme ÚKSÚP do 15.2.2022;
  • nie je v likvidácii;
  • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ