11.02.2022

VÝZVOU 4.1 PODPORÍME MALÝCH FARMÁROV - MÔŽU ŽIADAŤ PODPORU AJ DO 80 TISÍC EUR

Bratislava, 11. február 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila 31. januára 2022 na svojej webovej stránke Výzvu č. 52/PRV/2020 podopatrenie 4.1., ktorá dáva poľnohospodárom získať finančné prostriedky vo výške 110 miliónov EUR. Žiadatelia môžu podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok v termíne od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022.

Čerpanie finančných prostriedkov z výzvy bude možné na investície do výstavby, rekonštrukcie, či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov a náradia. Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie.

Výzva je určená tak pre veľkých ako aj malých poľnohospodárov. Tí si môžu vybrať nezávisle zo siedmich oblastí:

1.      Špeciálna rastlinná výroba
2.      Špeciálna rastlinná výroba - malí poľnohospodári

3.      Živočíšna výroba

4.      Živočíšna výroba - malí poľnohospodári

5.      Skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby

6.      Špeciálna rastlinná výroba – Projekty do 80 tisíc EUR

7.      Živočíšna výroba – Projekty do 80 tisíc EUR

Výber oblasti nie je podmienený čerpaním väčšej sumy a poľnohospodár si môže napríklad vybrať samostatnú oblasť, v ktorej bude žiadať sumu iba do 80 tisíc EUR.

Generálny riaditeľ Jozef Kiss tiež vyzval poľnohospodárov, aby sa prehlásili z výzvy č. 50/PRV/2020 do novovyhlásenej výzvy. Motivovať ich k tomu má zvýšené stropovanie v prípade malých projektov zo 60 tisíc EUR na 80 tisíc EUR a tiež rýchlejšie vyplatenie finančných prostriedkov, keďže PPA ich začne vyplácať už v tomto roku.
Proces obstarávania bude realizovaný elektronicky prostredníctvom aplikácie JOSEPHINE. Pre jednoduchšie používanie aplikácie zverejnila PPA aj inštruktážne videá s návodmi na stránke www.apa.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ