05.11.2020

Zmena spôsobu doručovania rozhodnutia z dôvodu pandémie Covid-19

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom, že začiatkom decembra 2020 pristúpi k schvaľovaniu priamych podpôr za rok 2020 na žiadostiach, na ktorých budú ukončené všetky administratívne a kontrolné postupy v zmysle platnej legislatívy.

S ohľadom na pandemickú situáciu na Slovensku, PPA s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia Covid-19 zaviedla obmedzenie pohybu verejnosti na ústredí PPA ako aj na jednotlivých regionálnych pracoviskách. 

Rozhodnutia budú žiadateľom z tohto dôvodu distribuované prostredníctvom centrálneho úradného doručovania, teda nebude si možné rozhodnutie osobne prevziať na žiadnom regionálnom pracovisku PPA.

Žiadateľom, ktorí majú zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk, bude rozhodnutie zaslané do tejto elektronickej schránky. Takéto doručovanie obvykle trvá len niekoľko hodín od odoslania rozhodnutia z PPA.

V prípade, ak žiadateľ nemá takúto schránku aktivovanú, je rozhodnutie automatizovaným spôsobom postúpené na poštové doručovanie bez účasti PPA. V tomto prípade je potrebné počítať s omeškaním niekoľkých dní, kým prebehne konverzia elektronického dokumentu do papierovej podoby a následné doručovanie na adresu.

Právoplatnosť rozhodnutia a následné zaslanie platby je podmienené prevzatím rozhodnutia. V prípade rozhodnutí zaslaných do elektronickej schránky žiadateľa je vyžadované prečítanie doručenej správy.

V prípade, ak bude v poučení rozhodnutia uvedené, že žiadateľ má možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu alebo proti výroku rozhodnutia, a ak sa žiadateľ nebude chcieť voči takémuto rozhodnutiu odvolať, môže sa vzdať práva na odvolanie. V takomto prípade rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom vzdania sa práva na odvolanie. Takéto podanie musí byť urobené písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

Platby týkajúce sa priamych podpôr bude možné zo strany PPA na zúčtovanie zasielať len do termínu 10.12.2020. Z tohto dôvodu si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že v prípade, ak nebudú mať aktivovanú elektronickú schránku, nebude možné zaručiť zúčtovanie platby ešte v mesiaci december 2020, ale až začiatkom budúceho roka 2021. Z týchto dôvodov zároveň odporúčame žiadateľom, aby si skontrolovali funkčnosť svojich prihlasovacích údajov do elektronických schránok na portáli Slovensko.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ