08.04.2022

ZMENY V USMERNENÍ Č. 8 ZNAMENAJÚ JEDNODUCHŠÍ PROCES A VÄČŠIU TRANSPARENTNOSŤ

Bratislava, 8. apríl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vydáva aktualizáciu Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020. Aktualizácia vychádza z dôvodu zjednodušenia jeho uplatňovania a väčšej transparentnosti pri procese verejného obstarávania.
Potreba vyriešiť uplatňovanie Usmernenia PPA č. 8 vyplýva z významných zmien vo verejnom obstarávaní, ktoré platia od 31. marca 2022, po novelizácii zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Cieľom tohto usmernenia je určiť základné pravidlá, ktorými sa prijímatelia musia riadiť pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb.
PPA považuje za dôležité zjednodušenie a zrýchlenie procesov v rámci verejného obstarávania tam, kde je potrebné. Zároveň prijala systémové opatrenia, vďaka ktorým je tento proces maximálne transparentný. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Tam, kde verejné obstarávanie potrebné nie je, zavádzame katalógové cenníky, ktoré verejné obstarávanie úplne vylúčia. V minulosti totiž práve verejné obstarávanie vytváralo najväčší priestor pre podvody a korupciu, preto jeho vylúčenie z procesu prispeje k eliminovaniu takéhoto správania zo strany žiadateľov. Okrem toho veľkou pozitívnou zmenou je aj možnosť využitia systému JOSEPHINE“.
Transparentnosť znamená, že proces obstarávania sa uskutočňuje prehľadným a predvídateľným spôsobom v súlade s týmto usmernení, výzvou na predkladanie ponúk, súťažnými podkladmi, ďalšími dokumentmi vydanými obstarávateľom a platnou vnútroštátnou legislatívou a legislatívou EÚ.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ