09.05.2022

ZÁUJEM O PROJEKTY POTRAVINÁROV JE VEĽKÝ – NA PPA PRIŠLO 626 ŽIADOSTÍ.

Bratislava, 9. 5. 2022: Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) bolo v rámci výzvy č. 51/PRV/2021, pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov doručených 626 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

Žiadatelia mohli poslať žiadosti o projektové podpory až do 29. apríla 2022 pričom celková alokácia výzvy bola stanovená na 170 miliónov EUR.

Prijatých 626 žiadostí predstavuje sumu 265 686 305,37 EUR.

Predĺžením termínu na predkladanie žiadostí vyšla PPA v ústrety žiadosti Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Okrem toho vyhovela aj návrhom zo strany samotných žiadateľov. Pomoc v tejto výzve je rozdelená do oblastí: mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ