28-01-2019

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 36/PRV/2018

pre opatrenie  1 –  Prenos znalostí a informačné akcie
podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov