26.10.2022

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 62/PRV/2022 pre podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 62/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
Opatrenie:                      8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov 
Podopatrenie:                8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Činnosť:                              Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev