Financovanie projektu

18.05.2023

Často kladené otázky týkajúce sa financovania

Otázka č. 18:
Prosíme Vás o odpoveď na nám nejasnú tému výstupov zo strany MAS v projekte „chod MAS 3“ v podopatrení 19.4 PRV SR 2014-2022, verzia 40%-ný paušál:
„vyhlásenie minimálne 2 výziev na predkladanie ŽoNFP za kalendárny rok pre podopatrenia PRV“ – obdobie oprávnenosti máme od 1.11.2023, ale pred týmto termínom sme vyhlásili 2 výzvy kvôli platnému harmonogramu a potrebám územia; v období realizácie projektu (pred zmluvou o NFP) sme zatiaľ výzvu nevyhlásili – je povinnosťou MAS vyhlásiť výzvu aj v týchto 2 príslušných kalendárnych mesiacoch, alebo sa bude akceptovať vyhlásenie výziev pred obdobím oprávnenosti ale súčasne v kalendárnom roku 2023?  
Odpoveď:
Pre uplatnenie 40% paušálnej sadzby žiadateľ musí preukázať za kalendárny rok (kumulatívne) nasledovné „POVINNÉ VÝSTUPY“:
a) vyhlásenie minimálne 2 výziev na predkladanie ŽoNFP za kalendárny rok pre podopatrenia PRV
• výstup: výzvy zverejnené na verejnej časti ITMS2014+ (neuplatňuje sa v prípade, 
ak alokácia na výzvy vyhlásené zo strany MAS je vyčerpaná). V prípade, ak alokácia na podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 v rámci stratégie CLLD na výzvy vyhlásené zo strany MAS je už vyčerpaná pre uplatnenie 40% paušálnej sadzby je žiadateľ povinný realizovať aktivity nasledovne:
- výstup: minimálne 4 výstupy za kalendárny rok[1] v rámci aktivít uvedených v ods. 7, písm. c) tejto kapitoly (plnenie je povinné do predloženia poslednej záverečnej správy z výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD),
b) vyhodnotenie minimálne 4 ŽoNFP za kalendárny rok v rámci vyhlásených výziev na predkladanie ŽoNFP a to v zmysle postupov uvedených v kapitole 8.3 až 8.3.4 príručky pre prijímateľa LEADER
• výstup: predložené ŽoNFP uvedené v záverečnej správe z výzvy na predkladanie ŽoNFP (neuplatňuje sa v prípade, ak alokácia na výzvy vyhlásené zo strany MAS je vyčerpaná). V prípade, ak alokácia na podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 v rámci stratégie CLLD je na výzvy vyhlásené zo strany MAS už vyčerpaná pre uplatnenie 40% paušálnej sadzby je žiadateľ povinný realizovať aktivity nasledovne:
- výstup: minimálne 4 výstupy za kalendárny rok36 v rámci aktivít uvedených v ods. 7, písm. c) tejto kapitoly (plnenie je povinné do predloženia poslednej záverečnej správy z výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD). 
c) realizácia aktivít súvisiacich s ostatnými výdavkami spojenými s riadením uskutočňovania stratégie CLLD a animáciami v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD
• výstup: minimálne 4 výstupy za kalendárny rok[2] v rámci nasledovných aktivít (plnenie je povinné do predloženia poslednej záverečnej správy z výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD):  

[1] Ak MAS predloží ŽoNFP v priebehu kalendárneho roka výstupy sa alikvotne budú krátiť vzhľadom na počet predložených ŽoP (napr.: delenie 12 mesiacov, pričom sa bude uplatňovať matematické zaokrúhľovanie).Maximálny limit počtu podaných ŽoP v rámci podopatrenia 19.4 zo strany prijímateľa je stanovený na štyri ŽoP za kalendárny rok pri každej ŽoP.
2 Ak MAS predloží ŽoNFP v priebehu kalendárneho roka výstupy sa alikvotne budú krátiť vzhľadom na počet predložených ŽoP berúc do úvahy predloženie poslednej ŽoP na chod MAS a animácie do 30.10. 2025 (napr.: delenie 12 mesiacov, pričom sa bude uplatňovať matematické zaokrúhľovanie). Maximálny limit počtu podaných ŽoP v rámci podopatrenia 19.4 zo strany prijímateľa je stanovený na štyri ŽoP za kalendárny rok pri každej ŽoP.

Otázka č. 17:
Dobrý deň.
V rámci animačných aktivít základnej alokácie sme mali naplánovanú fotosúťaž, ktorú pravdepodobne do konca roka 20213 nestihneme zrealizovať. Je možné túto aktivitu vymeniť za inú, ktorú sme plánovali na rok 2024?
Odpoveď:
Predpokladáme, že ide o 40% paušál .
V časti príručky pre prijímateľa LEADER 6.7.3, bod 3 je uvedené:
„V rámci podopatrenia 19.4 je MAS povinná pri každej ŽoP predložiť priebežnú monitorovaciu správu (Príloha č.24A), ktorá bude obsahovať informácie o spôsobe realizácie aktivít projektu, ktoré MAS uviedla v Prílohe č. 4 k príručke pre žiadateľa v rámci výzvy č. 57/PRV/2022 najmä so zreteľom na dosahovanie výstupov projektu. Uvedeným sa zabezpečí, že pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov na výstupy v zmysle (Prílohy č.10A) a ich preplácaní budú poskytnuté relevantné informácie z hľadiska toho, čo bolo za relevantné výdavky dosiahnuté a ako prebiehala realizácia projektu. 
V prípade, ak z objektívnych dôvodov plánuje MAS, resp. pristúpila MAS k realizovanie iných výstupoch ako tých, ktoré uviedla v Prílohe č. 4 k príručke pre žiadateľa v rámci výzvy č. 57/PRV/2022, je povinná o tejto skutočnosti informovať PPA v rámci priebežnej monitorovacej správy, ktorú predkladá spolu so ŽoP. Zmeny je však potrebné riadne odôvodniť a plánované výstupy (aktivity) je možné meniť maximálne dvakrát ročne. S ohľadom na uvedené je potrebné harmonogram plánovaných aktivít plánovať racionálne, s ohľadom na možnosti územia a dostupných kapacít. „

Zároveň je v kapitole 6.12 Monitorovanie projektov, bod 12 uvedené: 
Vo vzťahu k obdobiu realizácie projektu a obdobiu udržateľnosti projektu sú kľúčovými nástrojmi na získavanie relevantných informácií údaje získavané v rámci žiadosti o platbu a údaje získavané prostredníctvom monitorovacej správy projektu:
a)      monitorovacia správa = prijímateľ predkladá súčasne so ŽoP (v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku);
b)      priebežná monitorovacia správa = obsahuje údaje realizácie/plnenia výstupov projektu v rámci podopatrenia 19.4, ktorú MAS predkladá pri každej ŽoP (Príloha č.24A), Uvedeným sa zabezpečí, že pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov na výstupy v zmysle (Prílohy č.10A) a ich preplácaní budú poskytnuté relevantné informácie z hľadiska toho, čo bolo za relevantné výdavky dosiahnuté a ako prebiehala realizácia projektu.
c)      následná monitorovacia správa = obsahuje údaje o stave ukazovateľov po realizácii projektu a zároveň informácie/oznámenie prijímateľa o plnení podmienok udržateľnosti projektu“; počas 5 ročného obdobia udržateľnosti sa podáva dvakrát (prvý mesiac tretieho roka udržateľnosti projektu a prvý mesiac posledného roka udržateľnosti projektu);
d)      správa o implementácii stratégie CLLD = MAS v rámci opatrenia 19.4 predkladá vždy 
k 31.3 roka n+1;
e)      mimoriadna monitorovacia správa – relevantné v prípade, ak je prijímateľ vyzvaný zo strany PPA v priebehu implementácie projektu o jej predloženie.

Takže je možné aktivitu zmeniť pri relevantnom zdôvodnení, no upozorňujeme na prílohu č. 10 A Oprávnenosť výdavkov spojených s riadením vykonávania stratégie CLLD, v časti 4.2 Nepriame výdavky, v bode 7 je uvedené:

7.      Pre uplatnenie 40% paušálnej sadzby žiadateľ musí preukázať za kalendárny rok (kumulatívne) nasledovné „POVINNÉ VÝSTUPY“:
a)      vyhlásenie minimálne 2 výziev na predkladanie ŽoNFP za kalendárny rok pre podopatrenia PRV
•       výstup: výzvy zverejnené na verejnej časti ITMS2014+ (neuplatňuje sa v prípade, 
ak alokácia na výzvy vyhlásené zo strany MAS je vyčerpaná). V prípade, ak alokácia na podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 v rámci stratégie CLLD na výzvy vyhlásené zo strany MAS je už vyčerpaná pre uplatnenie 40% paušálnej sadzby je žiadateľ povinný realizovať aktivity nasledovne:
-       výstup: minimálne 4 výstupy za kalendárny rok[1] v rámci aktivít uvedených v ods. 7, písm. c) tejto kapitoly (plnenie je povinné do predloženia poslednej záverečnej správy z výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD),
b)      vyhodnotenie minimálne 4 ŽoNFP za kalendárny rok v rámci vyhlásených výziev na predkladanie ŽoNFP a to v zmysle postupov uvedených v kapitole 8.3 až 8.3.4 príručky pre prijímateľa LEADER
•       výstup: predložené ŽoNFP uvedené v záverečnej správe z výzvy na predkladanie ŽoNFP (neuplatňuje sa v prípade, ak alokácia na výzvy vyhlásené zo strany MAS je vyčerpaná). V prípade, ak alokácia na podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 v rámci stratégie CLLD je na výzvy vyhlásené zo strany MAS už vyčerpaná pre uplatnenie 40% paušálnej sadzby je žiadateľ povinný realizovať aktivity nasledovne:
-       výstup: minimálne 4 výstupy za kalendárny rok1 v rámci aktivít uvedených v ods. 7, písm. c) tejto kapitoly (plnenie je povinné do predloženia poslednej záverečnej správy z výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD). 
c)      realizácia aktivít súvisiacich s ostatnými výdavkami spojenými s riadením uskutočňovania stratégie CLLD a animáciami v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD
•       výstup: minimálne 4 výstupy za kalendárny rok[2] v rámci nasledovných aktivít (plnenie je povinné do predloženia poslednej záverečnej správy z výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD):  

•       [1] Ak MAS predloží ŽoNFP v priebehu kalendárneho roka výstupy sa alikvotne budú krátiť vzhľadom na počet predložených ŽoP (napr.: delenie 12 mesiacov, pričom sa bude uplatňovať matematické zaokrúhľovanie).Maximálny limit počtu podaných ŽoP v rámci podopatrenia 19.4 zo strany prijímateľa je stanovený na štyri ŽoP za kalendárny rok pri každej ŽoP.
•       2 Ak MAS predloží ŽoNFP v priebehu kalendárneho roka výstupy sa alikvotne budú krátiť vzhľadom na počet predložených ŽoP berúc do úvahy predloženie poslednej ŽoP na chod MAS a animácie do 30.10. 2025 (napr.: delenie 12 mesiacov, pričom sa bude uplatňovať matematické zaokrúhľovanie). Maximálny limit počtu podaných ŽoP v rámci podopatrenia 19.4 zo strany prijímateľa je stanovený na štyri ŽoP za kalendárny rok pri každej ŽoP.

V zmysle uvedeného je potrebné dodržať minimálny počet aktivít, zmena je možná.Dávame taktiež do pozornosti oznámenie pre MAS na www.apa.sk zo 4.12.2023 Oznámenie pre MAS k monitorovacím správam pre podopatrenie 19.4

Otázka č. 16:
Paušál 40 %: Ak si ho zvolíme, musíme ho uplatniť pri každej ŽoP a až do výšky 40% stále? Lebo takto nám to vychádza, že peniaze vyčerpáme veľmi skoro a nebude na výplaty potom. Chceli by sme väčšinu peňazí minúť na výplaty a menšiu časť teda na animácie a len nevyhnutné veci. 
Odpoveď:
Paušálna sadzba je nemenná, t.j. na základe personálnych výdavkov vypočítaná suma – paušál , je pre Vás konečná, neviete ju presúvať nikam. V prípade, ak ju nevyčerpáte, neviete si ju presunúť do personálnych výdavkov. Je to sadzba – t.j.,- ani viac ani menej. Správne predložená ŽoNFP (potrebujete už teraz vedieť, dokedy vám vyjde chod a koľkých zamestnancov budete mať, koľko vám ostáva na režijné náklady a koľko na animácie) má obsahovať vypočítané Priame aj Nepriame výdavky. Tento stav by mal korešpondovať aj s ITMS. Na implementácii Vám budeme pri každej ŽoP vyplácať paušál presne v takej výške , ako si pošlete personálne výdavky. t.j, ak predložíte personálne výdavky za 60 000 Eur a v takejto výške Vám budú aj uznané po kontrole AFK, bude Vám vyplatený paušál 24 000 Eur (v prípade 40%), to znamená celková Prevádzka bude vyplatená v sume 84 000 EUR.  

Otázka č. 15:
Kedy môžeme očakávať rozhodnutie o schválení ŽoNFP a následne zmluvu v rámci chodu MAS?
Odpoveď:
V 21. týždni bude rozhodnutie odoslané na podpis do Bratislavy a po jeho spätnom doručení do Nitry bude odoslané žiadateľovi. 

Otázka č. 14:
Čo v prípade, že MAS už vyčerpala finančné prostriedky na Chod MAS 3? To znamená, že v 1. Žop by mohla vyúčtovať spätne celú sumu alokovanú na výzvu 57/PRV/2022.
Odpoveď:
Chod MAS 3 sú finančné prostriedky, ktoré Vám boli pridelené v rámci dodatočnej alokácie. V prípade, ak si v 1. ŽoP budete nárokovať spätné preplatenie, ktorým vyčerpáte celú dodatočnú alokáciu, tak na povinné aktivity z animácii, ktoré musíte vykonať každoročne si musíte zabezpečiť vlastné finančné prostriedky. Zároveň si budete musieť zabezpečiť finančné prostriedky aj na personálne výdavky. 
Podmienkou je, že animačné aktivity v zmysle príručky musíte vykonať. 

Otázka č.13:
Čo v prípade, že má MAS rozpracované obstarávanie na animácie, ale urýchlene potrebuje podať žiadosť na 19.4 kvôli nedostatku finančných prostriedkov na chod MAS. Ide o to, že má v prílohe č.4 rozpísať spôsob realizácie aktivít do roku 2025, pričom už teraz vieme, že peniaze nebudeme presúvať.
Odpoveď:
Aktivity na rok 2025 neuvádzate, ak viete, že nebudete už implementovať stratégiu CLLD (t.j. vyhlasovať výzvy) a zároveň viete, že vyčerpáte finančné prostriedky v rámci „Základnej alokácie na animácie.

Otázka č. 12:
Údaje v prílohe č. 6 výzvy nie sú aktuálne (MAS už má preplatené finančné prostriedky na animácie, ktoré sú zahrnuté v prílohe č.6). Môžeme si upraviť výšku finančných prostriedkov na animácie zo základnej alokácie podľa skutočnosti? Ide o to, že počet animačných aktivít potom nezodpovedá reálnej sume, ktorú má MAS k dispozícii. 
Odpoveď:
MAS uvedie sumu, ktorú aktuálne eviduje ako nevyčerpanú, ak už má preplatené ŽoP. 

Otázka č. 11:
Musí MAS presúvať nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci výzvy 27/PRV/2018 ak ich plánuje vyčerpať do konca roka 2023? 
Odpoveď:
Áno finančné prostriedky sa presúvajú. Pri uzatvorení novej zmluvy o NFP ako výsledok konania o ŽoNFP bude upravená výške prenesených finančných prostriedkov, podľa toho v akej výške ste predložili ŽoP v rámci existujúcej zmluvy o NFP

Otázka č. 10:
Vzorový formulár časť 11A Rozpočet projektu - pri mernej jednotke je vo vzore uvedený počet, množstvo žiadateľ nevypĺňa a jednotková suma žiadateľ nevypĺňa, avšak ITMS2014+ pri neuvedení množstva a jednotkovej sumy vykazuje chybu. Nemohli by sme uviesť merná jednotka EUR, množstvo 1 a jednotková suma každý podľa vlastného rozpočtu?
Odpoveď:
Odporúčame zvoliť logickú nadväznosť na aktivitu, ktorú v rozpočte oceňujete. (napr. počet projektov MJ = počet, 4 projekty, alebo uviesť iba celkovú požadovanú sumu, čo je technicky možné, ale z pohľadu prehľadnosti má tento spôsob veľmi nízku vypovedaciu schopnosť).

Otázka č. 9:
Výpočet personálnych výdavkov v jednorazovej platbe - spätnom preplatení. Mzdy sa spravidla účtujú posledný deň v mesiaci = dátum uskutočnenia účtovného prípadu. Ako prihliadať na výpočet výšky výdavku v 10/2022, kedy došlo k aktualizácii Príručky pre Prijímateľa 1.4 a v mesiaci, v ktorom bude predložená ŽoNFP na PPA? Prepočítavať mzdy v 10/2022 na prvých 8 dní pre pôvodne platné limity a zvyšných 23 dní pre nové limity alebo brať celé mzdy 10/2022 podľa nových limitov, nakoľko bol účtovný prípad zaúčtovaný 31.10.2022? Takisto mesiac predloženia ŽoNFP na PPA - predložiť v rámci jednorazovej platby pomernú časť mzdových výdavkov daného mesiaca alebo celý mesiac vnímať ako oprávnené výdavky po predložení ŽoNFP, teda nepatria do jednorazovej spätnej platby? Príklad - predkladám ŽoNFP 28.4.2023, tak sú mzdy 4/2023 oprávnené do jednorazovej platby do 28.dňa alebo budú zaradené do nasledujúcej ŽoP v celej výške, lebo budú zaúčtované v účtovníctve s dátumom 30.4.2023?
Odpoveď:
MAS si uplatňujú oprávnené výdavky formou refundácie. V zmysle Príručky pre prijímateľa LEADER to znamená, : „ ....ako náhrady za skutočne vynaložené výdavky zo strany prijímateľa na základe predloženia účtovných dokladov a výpisov z bankových účtov prijímateľa o úhrade faktúr vystavených dodávateľom/zhotoviteľom....“. Teda výplaty budú preplácané vo výške, ktorú MAS reálne zaplatila svojim zamestnancom, čo preukáže doložením dokumentácie k ŽoP pre personálne výdavky. 

Otázka č. 8:
V ŽoNFP máme nasledovné položky rozpočtu: typ aktivity: Animačné náklady - dávame sumu zo základnej alokácie, typ aktivity: Prevádzkové náklady - dávame 0, typ aktivity: Výdavky súvisiace s dodatočnu alokáciou - dávame sumu zo stĺpca 20% a rozdeľujeme na prevádzkové a animačné. Ako budeme podávať ŽoP pri paušále 40%, keď v rozpočte nemáme položku paušál? V rámci ŽoP budeme musieť výdavky zatriediť do typov aktivít, pri ŽoP musíme napárovať deklarovaný výdavok na rozpočet. To nám nikdy nemôže sadnúť predsa na konci...prosíme o vysvetlenie.
Odpoveď:
odbor implementácie LEADER navrhuje a odporúča zlúčiť sumu dodatočnej alokácie a prechodného obdobie so sumou, ktorá sa prenáša zo základnej alokácie do jednej sumy. A v rámci vnútorného nastavenia MAS si rozdeliť, koľko financií potrebujem na personálne výdavky, a v rámci nich si následne vypočítať 40% paušál, z ktorého musí MAS vykryť – prevádzku, animácie prechodné obdobie a animácie prenesené). 

Otázka č. 7:
Prosím uviesť jednoznačné zaradenie. V príručke pre žiadateľa sú výdavky spojené s hodnotením na základe DoVP zaradené v časti Nepriame výdavky - Ostatné výdavky spojené s riadením uskutočňovania stratégií - teda paušál. V prezentácii ZVV MAS 2023 sa uvádzajú v príklade Jednorazová platba ŽoP medzi priamymi výdavkami (teda idú do základu na výpočet paušálu). Taktiež vzniká otázka, akú podpornú dokumentáciu máme k OH prikladať v medziobdobí, t.j. po skončení implementácie IROP a schválení ŽoNFP, kde nie je známy názov projektu, kód. Prosím, konkrétne, nie odvolávku na príručku, lebo ide naozaj o špecifickú situáciu, kde si OH v danom období mohli odovzdávať PV pre iné MAS, ktoré ešte implementovali IROP a nemôžu spätne tieto výkazy opravovať
Odpoveď:
Až vydaním Príručky pre žiadateľa LEADER verzia 1.1 sa dostali OH aj do paušálu, dovtedy boli vždy len v priamych resp. ostatných výdavkoch. V súčasnosti sú OH zaradení aj v priamych aj nepriamych výdavkoch. Odbor implementácie bude postupovať v zmysle Príručky pre žiadateľa a ak si žiadateľ v ŽoNFP naplánuje OH do priamych výdavkov, OI LEADER to bude akceptovať. Ak si žiadateľ pri ŽoNFP naplánuje OH do paušálu, OI LEADER to bude akceptovať. Tak ako je vyššie uvedené, tieto skutočnosti je potrebné plánovať a analyzovať pri ŽoNFP a tak si nastaviť rozpočet a finančný plán projektu. Druhá časť otázky – podporná dokumentácia: OI LEADER bude v súvislosti s preplatením OH požadovať nasledovné (ak nebude k preplateniu mzdy OH predložená dokumentácia preukazujúca relevantnosť , t.j. dokumentácia o vyhodnotených projektoch, k ŽoP, bude zasielaná výzva na doplnenie ŽoP):  
a) OH v priamych výdavkoch: DoVP, záznam z výberu VK – teda záznam o pridelení projektov (PRV), Zoznam pridelených ŽoPR (IROP), hodnotiace hárky a samozrejme účtovné doklady preukazujúce, že mzda bola vyplatená na účet OH a pod. Nakoľko v PRV je stanovený limit odborného hodnotenia na 1 projekt (max 91 eur/projekt) nie je potrebné vypracovávať prac. výkazy. V prípade, ak OH v súčasnosti hodnotili projekty IROP/PRV pre MAS, ktorá ešte nemala podanú ŽoNFP na 19.4 v rámci výzvy PRV, teda nemajú kód projektu, nevadí. Údaj bude doplnený po podaní ŽoNFP a schválení projektu tak ako to je aj v prípade iných podporných dokumentov.  
b) OH paušál: MAS nepredkladá nič.

Otázka č. 6:
Môžeme začať teraz v tomto roku 2023 riešiť, vysúťažiť a obstarať jednotlivé vyššie spomenuté položky? (altánky, tabule, web) a v ďalších rokoch ďalšie propagačné predmety, aktivity súvisiace s publicitou? Môžeme VO riešiť už so zvýšenou sumou?
Odpoveď:
Obstarávanie na tieto predmety je možné začať už teraz, avšak ak potrebujete kalkulovať so sumou vrátane dodatočnej alokácie, nákup je možný až po podaní ŽoNFP do novej výzvy. V opačnom prípade by sa tento nákup rátal podľa starej zmluvy a je nutné si podať ŽoP ešte pred podaním ŽoNFP.

Otázka č. 5:
ŽoNFP v ITMS2014+ - Časť 9 Harmonogram realizácie aktivít a následne aj 11.A Rozpočet žiadateľa: ak sa rozhodneme pre financovanie 40%, vypĺňame len aktivitu "dodatočná alokácia"? tam sa to rozdeľuje na 2 položky, konkrétne na animačné aktivity a prevádzkové náklady - tu uvádzam pri prevádzkových nákladoch schválenú dodatočnú alokáciu na chod MAS? a do animačných nákladov uvádzam zostatok z pôvodných animácii? A v podpoložkách projektu uvádzame aj presné rozdelenie koľko pôjde na manažéra MAS, koľko na ekonomického manažéra? Alebo sa uvádza len jedna spoločná suma?
Odpoveď:
V časti 9. Harmonogram realizácie aktivít sa uvádza:
1. Typ aktivity Animačné náklady a Hlavná aktivita projektu Animácia územia
2. Typ aktivity Výdavky súvisiace s dodatočnou alokáciou a Hlavná aktivita projektu Činnosti a aktivity súvisiace s dodatočnou alokáciou
Následne v časti 11. Rozpočet projektu je v bode 1 uvedená finančná alokácia z prílohy č. 6 k výzve, a to z predposledného stĺpca s názvom Maximálna suma nevyčerpaných finančných prostriedkov zo základnej alokácie (presun) a v bode 2 finančná alokácia zo stĺpca Chod a animácie 20%. Túto 2 alokáciu je však potrebné rozdeliť na skupinu výdavku L001 Prevádzkové náklady MAS a skupinu výdavku L002 Animačné náklady MAS. Vo všetkých prípadoch sa pre jednotlivé druhy aktivít/výdavkov uvádza len jedna spoločná suma.

Otázka č. 4:
Paušál 40%: Ak si vyberieme možnosť 40% paušálu a budeme riešiť napríklad animácie alebo externé služby ako lektorov, či externých zamestnancov - riešime to cez Usmernenie PPA č.8/2017, len to PPA pri ŽoP nekontroluje? Alebo úplne "ignorujeme" Usmernenie PPA č.8/2017 a vôbec sa ním neriadime? (samozrejme s tým, že riešime všetko hospodárne).
Odpoveď:
Aplikáciou paušálnej sadzby nepriamych výdavkov nie sú dotknuté povinnosti žiadateľa/prijímateľa vyplývajúce z osobitných predpisov. Ide o verejné financie. Pri paušálnom spôsobe financovania sa nepreukazuje spôsob výberu dodávateľa pre potreby PPA, avšak prijímateľ musí pre oprávnené subjekty (napr. PMÚ.....) vedieť preukázať ich hospodárne, efektívne, účinné a účelné vynaloženie. To znamená, že musí vedieť zdokladovať spôsob výberu a to buď vlastnými postupmi alebo v prípade ak ich nemá, tak odporúčame postupovať podľa Usmernenia č.8.

Otázka č. 3:
Priame/nepriame výdavky: Ekonomický manažér MAS je dôchodca, podľa potrieb MAS je priebežne počas implementácie raz na pol úväzku, raz na celý, pričom zastáva aj funkciu administratívneho pracovníka. Momentálne od čias IROP má pracovnú zmluvu. Keďže je dôchodca je pre neho aj pre MAS finančne výhodnejšie, aby bol na faktúru (čo je aj reálne). Mohol by takýto zamestnanec prejsť zo zamestnanca na externého pracovníka? Ak áno, MAS postupuje podľa Usmernenia PPA č. 8/2017 o obstarávaní? V Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV verzia 1.1 je uvedené v časti 10.5 Neoprávnené výdavky podopatrenia 19.4 v bode 7. výdavky pri obchádzaní Zákonníka práce v platnom znení v prípadoch, ak s jednou a tou istou osobou sa uzatvorí reťazenie pracovnoprávnych vzťahov, napr. najprv dohoda o vykonaní práce a po vyčerpaní stanoveného rozsahu pracovných hodín sa uzatvorí ďalší zmluvný vzťah (napr. dohoda o pracovnej činnosti, alebo príkazná zmluva a pod.), pričom vykonávaná činnosť stále javí znaky závislej práce - chcem sa len uistiť, keby sme chceli prijať taký krok, aby zo zmluvy prešiel ekonomický manažér na faktúru, či sa to nebude považovať ako neoprávnený výdavok podľa vyššie uvedeného bodu. Prípadne, či by mohol byť na pol úväzku ako zamestnanec ako ekonomický manažér ako doteraz a na pol úväzku ako administratívny pracovník na faktúru ako ekonomický manažér?
Odpoveď:
V príručke je v časti 10.3.2 bod 6 uvedené:
„externé personálne zdroje (vykonávané činnosti uvedené v ods. 6 kapitoly 10.2.1 budú zabezpečené externými zamestnancami a to dodávateľským spôsobom (zmluvné vzťahy mimo pracovnoprávnych vzťahov - fakturácia, t.j. budú výsledkom verejného obstarávania). Maximálne finančné limity personálnych výdavkov uvedené v kapitole 10.2.4, ods. 2 musia byť dodržané). 
V kontexte uvedeného je to možné, avšak výber dodávateľa musí byť predmetom procesu obstarávania.

Otázka č. 2:
Priame výdavky - oprávnené činnosti: Ak je zamestnanec MAS zazmluvnený na plný úväzok, teda 8 hodín, napríklad manažér MAS alebo ekonomický manažér, môže mať takýto zamestnanec, ešte jeden pomer s MAS, 
Odpoveď:
Áno, je to možné. 

Otázka č. 1:
Ak si MAS vyberie možnosť spôsob financovania podľa aktualizácie č. 1 Výzvy , bod 2.6 možnosť c.) kombinácia financovania (zálohová platba a refundácia) - musia byť následne využité obidve možnosti financovania alebo môže byť využitá aj len refundácia? (pýtame sa pre prípad, že si nezoženieme ručiteľa).
Odpoveď:
MAS si musí vybrať sama, aký spôsob financovania využije a následne tento spôsob musí dodržať pri ŽoP. Možnosti sú uvedené vo „Výzva 57/PRV/2022 aktualizácia č. 1“, v časti 2.6. Spôsob financovania.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ