16.03.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, aby predkladali prílohy k žiadosti o platbu podľa aktuálneho Zoznamu príloh k príslušnému opatreniu. V časti 6 Žiadosť o platbu je uložená Príloha č.2 - Prehľad projektov financovaných z ES a národných zdrojov (v ďalšom texte Príloha č.2), ktorú je povinný predložiť konečný prijímateľ vyplnenú podľa pokynov uvedených v Prílohe č.2, kde uvedie všetky druhy podpory z verejných zdrojov, ktoré mu boli poskytnuté za posledných 10 rokov. Uvedeným sa preukazuje plnenie bodu č.7 v čestnom vyhlásení formuláru žiadosti o platbu. Konečný prijímateľ, ktorý už predložil Žiadosť o platbu bez tejto Prílohy č.2 odovzdá vyplnenú tabuľku počas kontroly na mieste a predloží k nahliadnutiu súvisiacu dokumentáciu podľa pokynov v Prílohe č. 2.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ