03.02.2012

Oznámenie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝBER INTERVENČNÝCH SKLADOV PRE SKLADOVANIE INTERVENČNE NAKÚPENÉHO MASLA ALEBO SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA

Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 543/2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v súlade s § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie v platnom znení,

VYZÝVA

uchádzačov (záujemcov) na predkladanie ponúk na výber intervenčných skladov pre skladovanie intervenčne nakúpeného masla alebo sušeného odstredeného mlieka. Ponuky je možné zaslať poštou, doručiť do podateľne PPA osobne alebo kuriérom na adresu Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v termíne:

 01. - 24. februára 2012

 • Záujemcom môže byť právnická osoba, ktorá podniká na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky.
 • Záujemca uvedie adresu skladu, v ktorom ponúka priestor pre zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom ponuky. Pokiaľ nie je sídlo skladu totožné so sídlom firmy, bude v zátvorke doplnená adresa skladu.
 • Záujemca priloží originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie.
 • Záujemca priloží originál, alebo úradne overenú kópiu dokladu o dispozičnom práve ku skladu, t.j. list vlastníctva, resp. zmluvu o prenájme. V liste vlastníctva bude červenou farbou zvýraznený názov obce a ponúkané objekty.
 • Záujemca priloží originál, alebo úradne overenú kópiu katastrálnej mapy, kde bude červenou farbou zvýraznený názov obce a ponúkané objekty.
 • Záujemca priloží čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu ponúkajúceho subjektu o tom, že:
  • na majetok ponúkajúceho subjektu, t. j. prevádzkovateľa skladu k termínu podania ponuky nie je vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii a že nie je voči nemu vedené exekučné konanie
  • k termínu podania ponuky nemá ponúkajúci subjekt záväzky voči poľnohospodárskej prvovýrobe po lehote splatnosti
  • k termínu podania ponuky nemá ponúkajúci subjekt splatné záväzky voči štátu, príp. iné záväzky a to najmä: voči Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenskému pozemkovému fondu, PPA a pod.)
 • Záujemca priloží kópiu platnej poistnej zmluvy skladu
 • Záujemca k ponuke pripojí písomný záväzok, že prijíma plnú zodpovednosť za dodržanie množstva a kvality nakúpeného masla/SOM po celú dobu skladovania

Metodické postupy a formuláre skladového dotazníka:

Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor živočíšnych komodít
kontakt: Ing. Gustáv Breveník
e- mail: gustav.brevenik@apa.sk
tel: +421 918 612 424

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

V Bratislave, 01. 02. 2012

Ing. Vadim Haraj 
generálny riaditeľ
 

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001