12.03.2012

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov:
- V časti PPA/Projektové podpory/PRV 2007/2013/Systém finančného riadenia bol aktualizovaný „Systém finančného riadenia“,
- V časti PPA/Projektové podpory/PRV 2007/2013/Žiadosť o platbu bol zverejnený aktualizovaný formulár „Žiadosti o platbu“.

Zároveň bol v časti PPA/Projektové podpory/PRV 2007/2013/Žiadosť o platbu zverejnený nový formulár „Zoznam deklarovaných výdavkov – formulár pre načítanie dát do IS“, ktorý je potrebné predkladať vyplnený elektronicky spolu so Žiadosťou o platbu na CD nosiči!

Žiadame konečných prijímateľov o predkladanie žiadostí o platbu na aktuálnom formulári už v deň po zverejnení tohto oznámenia.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001