15.03.2012

Oznámenie o zrušení výzvy vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zastúpenou Miestnou akčnou skupinou OZ KRAS na predkladanie ŽoNFP č. 11/3.2.2 ISRÚ/2010

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001