16.03.2012

Oznámenie o zmene výzvy vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Podhoran na predkladanie ŽoNFP č. 11/PRV/MAS 39.

Pôdohospodárska platobná agentúra po  súhlasnom stanovisku  riadiaceho orgánu číslo 8566/2012 k zmene výzvy , zo dňa 16.03.2012 v súlade s ustanovením § 36 odsek 6 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov mení výzvu č. 11/PRV/MAS 39. Dôvodom pre zmenu výzvy je predĺženie termínu predkladania ŽoNFP a jej aktualizácia na základe zmeny prílohy č. 18 platnej a účinnej od 06.03.2012 k Usmerneniu verzii 1.11 platnej od  06.03.2012 a  účinnej od  26.03.2012. Jedná sa  o výzvu č. 11/PRV/MAS 39 s termínom predkladania žiadostí od 21.02.2012 do 16.03.2012. V prílohe prikladáme aktualizovanú výzvu.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001