19.11.2012

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že po schválení MPRV SR a na základe jeho požiadavky, zaslanej listom číslo 4097/2012, zo dňa 09.11.2012, zverejnila v časti PPA/Projektové podpory/PRV 2007-2013/Podporné dokumenty Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02) spolu so vzorcami na výpočet podniku v ťažkostiach.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ