25.11.2013

Oznámenie č. 101 zo dňa 22.11.2013 (Výzva č. 2013/PRV/30– aktualizácia č. 1)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6  zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala  v časti: PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.2 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov“. Aktualizácia výzvy sa týka predĺženia  termínu  prijímania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do 27.12.2013.

 

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001