28.11.2013

Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2013.

PPA oznamuje, že podľa príslušnej EÚ legislatívy a zistení auditov Európskej Komisie Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na základe nových ortofotosnímok nepretržite vykonával počas roka 2013 aktualizáciu údajov v Registri pôdy (LPIS) vyňatím plôch, ktoré už nie sú poľnohospodárskou pôdou (budovy, trvalé stavby, komunikácie, zárasty na TTP....). Zmeny sú priebežne zverejňované aj na mapovom portáli. V prílohe tohto oznámenia je uvedená detailná informácia o zmenách v registri pôdy.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001