02.12.2013

O z n á m e n i e

Pôdohospodárska platobná agentúra týmto informuje všetkých žiadateľov o priame podpory na rok 2013, že dňom 01.12.2013 zahájila schvaľovanie priamych podpôr formou:

  1. jednotnej platby na plochu,
  2. platby na dojnicu,
  3. osobitnej platby na cukor,
  4. osobitnej platby na ovocie a zeleninu,
  5. vyrovnávacieho príspevku v znevýhodnených oblastiach,
  6. podpory v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde,
  7. doplnkovej platby na plochu,
  8. platby na chmeľ,
  9. podpory na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy,
  10. podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku.

Rozhodnutia sú vydávané priebežne na žiadostiach, u ktorých boli ukončené všetky  administratívne a kontrolné postupy. Distribúciu rozhodnutí žiadateľom zabezpečujú od 02.12.2013 príslušné regionálnepracoviská Pôdohospodárskej platobnej agentúry a to prostredníctvom osobného prevzatia rozhodnutia žiadateľom.

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov, že aj v roku 2013 priame platby podliehajú uplatňovaniu modulácie podľa čl. 7 bod 2 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámcispoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory prepoľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006,(ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 v platnom znení (ďalej len „NR (ES) č. 73/2009“). V zmysle uvedeného ustanovenia NR (ES) č. 73/2009 sa sumy priamych platieb, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť v príslušnom kalendárnom roku a presahujú sumu 300.000,- EUR, znižujú o 4 %.

Rovnako dáva Pôdohospodárska platobná agentúra do pozornosti žiadateľov,pokiaľ ide o kalendárny rok 2013, nariadenie Rady (EÚ) č. 1181/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb ustanovená v nariadení Rady (ES) č. 73/2009,ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 964/2013 (ďalej len „NR (EÚ) č. 1181/2013“). V súlade s čl. 1 bod 1 uvedeného nariadenia sumy priamych platieb, ktoré sa majú vyplatiť poľnohospodárom na základe žiadostí predložených na kalendárny rok 2013 a ktoré presahujú výšku 2 000 EUR, sa znižujú o 2,453658 %. Uvedené percentuálne zníženie predstavuje uplatnenie finančnej disciplíny v zmysle čl. 11 NR (ES) č. 73/2009.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001