03.12.2013

Oznámenie č. 103 zo dňa 03.12.2013 (Výzva č. 2013/PRV/33 - aktualizácia)

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.3 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie, číslo: 2013/PRV/33“. Aktualizácia sa týka úpravy textu vo formulári Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie, časť D povinné prílohy pri podaní žiadosti, kde v bode 8 časti profesijné komory v druhej zarážke sa vypúšťa text „potvrdené notárom, ktorý potvrdil notársku zápisnicu“.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001