10.01.2014

Delegácia Slovenskej republiky počas konania po kontrolnom audite DG AGRI z roku 2009

„Prešetrovanie č. AA/2009/21 týkajúce sa pomoci na plochu: nariadenie č. 1782/2003, nariadenie č. 1973/2004 a nariadenie č. 796/2004 a pomoci na rozvoj vidieka nariadenie č. 1975/2006“, ktoré bolo 8.1.2014 zavŕšené zmierovacím konaním, dokázala zmierniť vylúčenie z úrovne 5 767 335,89 € na úroveň 2 951 044 €. V čase vykonávania kontrolného auditu absentovali niektoré postupy ohľadom výkonu rizikovej analýzy, kontrol na mieste, administrácie a pod., a preto je toto zníženie treba považovať za diplomatický úspech delegácií SR, ktoré sa tomuto konaniu venovali. Zároveň je potrebné uviesť, že pracovníci,  počas pôsobenia  ktorých  došlo k týmto porušeniam,  už pre Pôdohospodársku platobnú agentúru nepracujú.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001